latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
ФЕД Централна банка Сједињених Америчких Држава
Фиксинг састанaк Фиксинг састанак је састанак међубанкарског девизног тржишта који је Народна банка Србије, у складу са Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта, свакодневно организовала у електронској форми, од маја 2002. до јуна 2007, посредством ког је спроводила интервенције на међубанкарском девизном тржишту. На фиксинг састанку се, у процесу сучељавања понуде и тражње за девизама – евром, формирао фиксинг курс динара према евру, који је представљао званични средњи курс динара према евру. Фиксинг курс динара према евру формиран је на нивоу на коме је било могуће да се обави највећи могући обим трансакција по јединственом курсу – фиксинг курсу. Спровођење интервенција НБС на међубанкарском девизном тржишту путем организовања фиксинг састанка представљало је фазу у развоју домаћег девизног тржишта, која је завршена када је укупан обим међубанкарске трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту изван фиксинг састанка знатно премашио обим трговине реализован на фиксинг састанку. Сагласно важећој регулативи којом се уређују услови и начин рада девизног тржишта, Народна банка Србије и даље може да организује фиксинг састанак с циљем обезбеђивања нормалног функционисања тржишта.
Фиксна каматна стопа Каматна стопа која се прописује одлуком.
Фиксни режим девизног курса Режим девизног курса који подразумева да земља своју валуту везује у фиксном односу за неку од водећих светских валута или корпу валута, при чему се корпа формира од валута доминантних трговинских или финансијских партнера те земље, а њихово учешће одражава географску дистрибуцију трговине, услуга или капиталних токова. Монетарне власти одржавају фиксни паритет директним интервенцијама (купопродајама на девизном тржишту).
Филијала Филијала је организациони део банке без статуса правног лица, који обавља послове које може обављати банка у складу са Законом о банкама.
Финансијска актива Количина тренутно расположивог готовог (новчанице и ковани новац) или жиралног (депозитног) новца којим неки привредни субјект располаже, као и остала потраживања од других економских субјеката.
Финансијски инструменти Елемент финансијског система, чија је бројност и разноликост најочигледнији показатељ достигнутог степена развоја финансијског тржишта. Деле се на финансијску активу (финансијска потраживања која имају вредност која се може доказати - конвертибилне валуте, депозити, хартије од вредности) и остале финансијске инструменте (зависно од ризика пословања - финансијске гаранције, кредитне линије, кредитна писма).
Финансијски лизинг Финансијски лизинг је посао финансијског посредовања који обавља давалац лизинга и који подразумева да давалац лизинга, задржавајући право својине над предметом лизинга, на примаоца лизинга преноси, на одређени временски период, овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, са свим ризицима и свим користима повезаним с правом својине, а прималац му за то плаћа лизинг накнаду уколико је испуњен најмање један од следећих услова: 1) предмет лизинга је одређен од стране примаоца лизинга; 2) право својине над предметом лизинга се преноси с даваоца на примаоца лизинга истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде; 3) прималац лизинга има уговорено право опције откупа предмета лизинга по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде; 4) прималац лизинга има право да продужи рок трајања уговора о лизингу; 5) период на који се закључује уговор о лизингу одговара периоду у коме се амортизује целина или најбитнији део предмета лизинга.
Финансијски рачуни (financial accounts) Финансијски рачуни су  део система националних рачуна на којима се региструје формирање, расподела, трошење и штедња прихода на основу акумулирања нефинансијске и финансијске активе, укључујући и формирање нето вредности за сваки институционални сектор.
Финансијски сектор Финансијски сектор Србије чине банкарски сектор, сектор хартија од вредности, сектор осигурања, сектор лизинга, сектор добровољних пензијских фондова и други сектори који обављају сродне делатности.
Фискалне касе Трговачка регистар-каса са уграђеном и закључаном (тзв. фискалном) меморијом за смештај података о промету продајног места. Отвара се по налогу пореских и овлашћених органа контроле.
Фискални агент Подразумева институцију земље чланице која са међународном финансијском институцијом обавља све послове финансијских трансакција (послови у вези с узимањем и отплаћивањем зајмова, трансакције у вези с уплатом и повећањем капитала код МФО). Народна банка Србије одређена је за фискалног агента за Србију и Црну Гору код ММФ-а.
Фјучерси Високостандардизовани термински уговори о купопродаји одређене активе (робе, девиза, инстумената финансијског тржиста) чија ће се испорука и плаћање извршити у будућности.
Флуктуирајућа каматна стопа Каматна стопа везана за неку променљиву краткорочну каматну стопу, нпр. LIBOR, CPI индекс итд.
Фонд револвинг кредита Фонд који се формира повраћајем главница и камата раније одобрених кредита и чија се средства поново користе за исте намене и под истим условима.
Форфетер Финансијска организација која се бави форфетер активностима и која је у могућности да, због добрих пословних веза, доспеле наплате потраживања произвођача - извозника рефинансира на домаћем и страном тржишту капитала. Форфетер остварује провизију на обављене послове, а често рефинансира операције преко секундарног тржишта.
Форфетинг Форфетинг је куповина трговинског дуга, односно потраживања, уз попуст и без права на регрес, при чему се дуг, односно потраживање потврђују различитим преносивим инструментима (вучена меница, властита меница, акредитив са одложеним плаћањем и сл.) које увозник даје извознику.
Франшиза Део штете који сноси осигураник, на основу закљученог уговора о осигурању.
Funds Flow Ток извора средстава (финансијски ток), односно повећање или смањење билансних позиција; објашњава промену нето обртног фонда и начин распореда односне промене (употребљив за прогнозу ликвидности).
Функционална премија Део премије намењен спровођењу основне функције осигурања. Састоји се од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву ако је урачунат у премију осигурања.