latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) Електронски платни систем бруто плаћања у реалном времену у зони евра. Омогућава брзо уравнотежење ликвидности и камата између националних тржишта новца, из чега резултира јединствена каматна стопа на тржишту новца као израз јединствене монетарне политике у ЕМУ. TARGET омогућава како плаћања између банака, тако и између клијената. Плаћања у еврима преко TARGETA могу обављати и земље ЕУ које не учествују у ЕМУ ако располажу системима за бруто плаћања. TARGET 2 предвиђа да се до 2007. године успостави још виши степен хармонизације електронског плаћања у еврозони.
Техничке резерве Средства из којих друштво за осигурање измирује своје обавезе из осигурања. Обухватају: преносне премије, резервисане штете, резерве за учешће у добити, математичку резерву и резерве за изравнање ризика.
Текући платни биланс Обухвата све трансакције, осим оних које се тичу финансијских ставки које се односе на економске вредности и обављају се између резидената и нерезидената, укључујући и економске вредности које се добијају или пружају без надокнаде. Обухвата робу, услуге, приход и текуће трансфере.
Тестирање отпорности на поремећаје (stress tersting) Метод процене реаговања финансијске институције на различите неповољне сценарије створене компјутерским програмима у смислу адекватности капитала и/или активе.
Трајност отплате Број годишњих готовинских токова (cash flow) потребних за повраћај позајмљеног капитала.
Трансакција плаћања Пренос повериоцу новчаних средстава с рачуна дужника или на рачун повериоца. У трансакцији плаћања дужник и поверилац могу бити различита физичка или правна лица или исто физичко или правно лице.
Трансакциони депозит Ликвидна средства која су потребна привредним субјектима, као и банкама, за обављање текућих послова.
Трансмисиони механизам монетарне политике Процес посредством кога одлуке монетарне политике утичу на економију у целини и, посебно, на ниво цена.
Тржишна капитализација Индикатор величине и обима операција на берзи. Добија се мултипликовањем тржишне цене свих котираних акција на берзи са укупним бројем свих акција.
Тржишни ризици Могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке по основу промена вредности билансних позиција и ванбилансних ставки банке које настају због кретања цена на тржишту. Обухватају девизни ризик, ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности и власничких хартија од вредности и робни ризик.
Тржиште капитала Место где се сусрећу понуда и тражња капитала, тј. различитих облика дугорочних финансијских инструмената, чији је рок доспећа дужи од једне године. Омогућава усмеравање слободних финансијских средстава у најрентабилније инвестиционе пројекте. Састоји се из три сегмента:1) кредитног тржишта, тржишта инструмента дуга на коме се тргује кредитним инструментима, тј. хартијама од вредности које одражавају дужничко-поверилачке односе; 2) хипотекарног тржишта и 3) тржишта власничких инструмената (берзе акција).
Тржиште новца Место где се сусрећу понуда и тражња различитих облика краткорочне финансијске активе, чији је рок доспећа краћи од године дана (трансакције жиралним новцем, узимање/давање краткорочних кредита, есконтни послови, ломбардни послови, пословање краткорочним хартијама од вредности). Главни учесници на тржишту новца су: а) централна банка, б) депозитне финансијске институције, нарочито банке, и ц) посредничке и друге финансијске организације. Преко тих учесника у раду тржишта новца могу учествовати и остали учесници, пошто остала правна и физичка лица не могу бити директни учесници на овом тржишту.