latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Савет Народне банке Србије Савет Народне банке Србије има председника и четири члана, које бира Народна скупштина на период од пет година. Савет, на предлог гувернера, између осталог, усваја и финансијски план и годишњи рачун Народне банке Србије.
Састанак међубанкарског девизног тржишта (фиксинг састанак) Састанак међубанкарског девизног тржишта (фиксинг састанак) јесте састанак који је Народна банка Србије, у складу са Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта, свакодневно организовала у електронској форми, од маја 2002. до јуна 2007, посредством ког је спроводила интервенције на међубанкарском девизном тржишту. На фиксинг састанку се, у процесу сучељавања понуде и тражње за девизама – евром, формирао фиксинг курс динара према евру, који је представљао званични средњи курс динара према евру. Фиксинг курс динара према евру формиран је на нивоу на коме је било могуће да се обави највећи могући обим трансакција по јединственом курсу – фиксинг курсу. Спровођење интервенција НБС на међубанкарском девизном тржишту путем организовања фиксинг састанка представљало је фазу у развоју домаћег девизног тржишта, која је завршена када је укупан обим међубанкарске трговине девизама изван састанка међубанкарског девизног тржишта знатно премашио обим трговине реализован на фиксинг састанку. Сагласно важећој регулативи којом се уређују услови и начин рада девизног тржишта, Народна банка Србије и даље може да организује састанак међубанкарског девизног тржишта с циљем обезбеђивања нормалног функционисања тржишта.
Салдирање Извршење обавеза између учесника по основу послова с хартијама од вредности – преносом хартија од вредности и новчаних средстава.
Самопридржај Износ уговором преузетих ризика који друштво за осигурање увек задржава у сопственом покрићу и који може покрити сопственим средствима.
Секјуритизација Финансирање пословања претварањем банкарских кредита у утрживе хартије од вредности и, потом, њихова продаја на финансијском тржишту.
Секундарно тржиште хартија од вредности Тржиште на коме се обавља купопродаја (препродаја) хартија од вредности након првобитне (примарне) продаје. Инвеститори тргују између себе, док емитенти не добијају никаква новчана средства. Секундарно тржиште може бити у форми организоване берзе или ванберзанског тржишта (ОТC – оver the counter market).
Сервисирање спољног дуга Сва плаћања у вези са спољним дугом: главница, камата, провизије и остали трошкови.
Систем националних рачуна Повезан и конзистентан скуп рачуна макроекономских токова, биланса стања и табела, заснованих на међународно признатим концептима, дефиницијама, класификацијама и рачуноводственим правилима. Основни циљеви система националних рачуна односе се на подршку при креирању политике и доношењу одлука, као и на оцену економских резултата.
Скаденца Период важења уговора о осигурању, односно период за који важи осигуравајуће покриће.
Склоност ка ризицима Склоношћу банке ка ризицима сматра се намера банке да преузима ризике ради остваривања својих стратегија и политика (структура ризика), као и одређивање овог преузимања на прихватљивом нивоу ризика (толеранција према ризицима).
Скраћени проспект добровољног пензијског фонда Проспект који се искључиво користи ради оглашавања добровољног пензијског фонда и мора одговарати садржини проспекта.
Скуп новац Позајмице које банке одобравају уз изразито високе каматне стопе - у периодима рестриктивне монетарне политике централне банке.
Смарт картица/читач Смарт картице Сигурносни уређај са уграђеним чипом, на коме се чувају дигитални сертификат и криптографски кључеви неопходни за коришћење e-banking сервиса и заштиту корисника. Читач је уређај намењен читању података са Смарт картице.
Солвентност Способност да се измире обавезе по дуговима, не о року доспећа, већ по могућностима, макар и из ликвидационе масе.
Специјализована банка Насупрот универзалним банкама, ове банке обављају само поједине банкарске послове, као што су нпр. инвестициони послови или само послови чувања и руковања хартијама од вредности или извозно-увозни послови. Ту спадају хипотекарне банке, ломбардне банке итд.
Спољна конвертибилност Спољна конвертибилност одређене валуте означава право нерезидената да размењују дату валуту за друге валуте у неограниченом износу, по важећем девизном курсу.
Спољни дуг Искоришћени а неизмирени износ уговорених кредита домаћих лица према нерезидентима.
Spread - маржа Распон између курсева - куповног и продајног.
Средњорочни и дугорочни инострани кредити Инострани кредити чији је рок отплате дужи од једне године.
Stand-by аранжман Представља форму коришћења финансијских средстава ММФ-а коју ММФ одобрава земљи чланици ради превазилажења краткорочних платнобилансних тешкоћа са којима се суочава. Средства се одобравају, на основу одлуке ММФ-а, као финансијска подршка спровођењу утврђеног економског програма. Обим и динамика коришћења средстава условљавају се применом одговарајућих мера економске политике од стране земље чланице, договорених приликом закључивања финансијског аранжмана.
Stand-in процесирање (СТИП) Функција централног swich-a којом се ауторизација одобрава у име издаваоца који није доступан (прекид везе), а у складу с параметрима које је издавалац дефинисао.
Статистички анекс Део финансијског извештаја у коме се приказују додатни подаци за статистичко праћење и извештавање о финансијском положају и резултатима пословања једног правног лица, односно предузетника, у току пословне године.
Стечај Поступак у коме престаје правни субјективитет правног лица чије су обавезе веће од његове имовине, уз делимично намирење његових поверилаца.
Степен динаризације Заступљеност домаће валуте у економији. Најчешће се мери уделом динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву.
Стопа обавезне резерве банака Проценат који се примењује на прописану основицу за обрачун обавезне резерве.
Стопа приноса на сопствени капитал Укамаћење просечног сопственог капитала.
Стопа приноса на укупна средства Укамаћење просечног укупног капитала или имовине без обзира на власничку структуру капитала.
Стопа раста Однос годишњих улагања у сталну имовину и отписа те имовине.
Страна банка Страна банка је правно лице са седиштем ван Републике Србије које је, у складу с прописима државе порекла, основано и у регистар надлежног органа те државе уписано као банка, које поседује дозволу за рад регулаторног тела те државе и које обавља депозитне и кредитне послове.
Стране директне инвестиције Инвестиције код којих резидент једне привреде стиче трајни интерес у предузећу резидентном у другој привреди, при чему постоји значајан утицај страног инвеститора на управљање тим предузећем, заснован на поседовању најмање 10% обичних акција или гласачке снаге, односно еквивалента у случају неинкорпорираних предузећа.
Стратешки ризик Могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат или капитал банке услед непостојања одговарајућих политика и стратегија, те њиховог неадекватног спровођења, као и услед промена у окружењу у коме банка послује или изостанка одговарајућег реаговања банке на те промене.
Суфицит платног биланса Настаје када збир салда текућег биланса и салда капиталног и финансијског биланса, коригован износом грешака и пропуста, има позитиван предзнак, што се изражава кроз пораст нето девизне активе, односно пораст нето девизних резерви централне банке.
Сума осигурања/осигурана сума Сума осигурања (код осигурања имовине) јесте горња граница одштете која се исплаћује осигуранику ако наступи осигурани случај. Пандан томе је осигурана сума код осигурања лица. Осигурана сума је појам који се употребљава код осигурања лица.
Своп стопа Разлика између терминског и промптног курса једне валуте на девизном тржишту.
Своп ризика од неиспуњавања обавеза по основу дужничких ХОВ (credit default swap) Инструмент којим купац свопа добија заштиту од ризика да дужник не испуни обавезу плаћања, док продавац свопа гарантује извршавање те обавезе. Тиме се ризик неплаћања преноси на продавца свопа. Купац свопа плаћање свопа врши серијом уплата као код премија осигурања, али он не мора бити и власник ове хартије од вредности, нити продавац свопа мора имати средства за покривање ове обавезе у тренутку продаје свопа.
SWAP Конверзија дуга.
SWIFT Међународна банкарска мрежа коју је, 1973. године, основало 239 банака из 15 земаља. Постала је оперативна 1977. године, када су прве европске банке размениле поруке.
Switch Комуникациони чвор који прослеђује трансакције између прихватилаца и издавалаца картица.