latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Рацио покрића камата Однос оствереног добитка и плаћених камата према плаћеним каматама
Рацио позајмљеног капитала Учешће позајмљеног у укупном капиталу, а значај висине стопе је у корелацији с потребом сопственог капитала, износом левериџа и заштитом поверилаца.
Рацио сопственог капитала Учешће сопственог капитала у укупном капиталу, чија је висина диктирана потребом сопственог финансирања сталних средстава и износом левериџа.
Рачун Текући, жиро и други рачун за извршење једне трансакције плаћања, отворен на основу уговора између клијента и банке.
Рачуни хартија од вредности при Централном регистру хартија од вредности У Централном регистру хартија од вредности (ЦрХоВ) воде се следећи рачуни хартија од вредности: 1) емисиони рачуни, 2) рачуни хартија од вредности чланова ЦРХоВ и њихових клијената (власнички рачуни, заложни рачуни, рачуни управљања) и 3) рачуни депонованих хартија од вредности. Воде се такође рачуни новчаних средстава намењених трговању хартијама од вредности, и то: новчани рачуни чланова ЦрХоВ и рачуни гарантних фондова чланова ЦрХоВ.
Реална новчана маса Номинална новчана маса коригована за годишњи износ инфлације.
Реални ефективни курс Реални ефективни курс је индекс којим се мери реална промена вредности домаће валуте у односу на вредност корпе иностраних валута земаља најважнијих економских партнера националне економије. Рачуна се тако што се номинални ефективни курс валуте дефлационира релативном разликом између домаће инфлације и инфлације земаља чије валуте улазе у обрачун номиналног ефективног курса.
Реверзна репо трансакција Трансакција у којој централна банка репо продаје хартије од вредности са обавезом да те хартије од вредности откупи на уговорени датум. На датум продаје хартија од вредности централна банка наплаћује куповну цену за те хартије, док на датум реоткупа, плаћа куповну цену увећану за камату – реоткупна цена. Ефекат трансакције је привремено повлачење вишкова ликвидности банкарског сектора.
Реесконт хартија од вредности Даља продаја централној банци хартија од вредности (најчешће меница) које је пословна банка есконтовала куповином од својих комитената. Одобравање кредита банкама на основу куповине есконтованих меница врши се пре рока њиховог доспећа.
Реесконтна стопа Стопа по којој се врши реесконтовање хартија од вредности.
Референтна каматна стопа Каматна стопа према чијим променама се управљају друге каматне стопе.
Регистар података о бонитету Јединствена стандардизована, електронска база података о бонитету правних лица и предузетника, обрађених применом посебне методологије за утврђивање података и показатеља о бонитету и интегрисаних у целовит информациони систем бонитета, доступна свим корисницима путем интернет сервиса (води се у Одељењу за регистре).
Регулаторно тело Регулаторно тело је национално тело државе које је прописима те државе овлашћено да даје и одузима дозволе за рад лицима у финансијском сектору или врши контролу ових лица, односно надзор над тим лицима.
Регулисање количине новца Основна функција монетарне политике централне политике, која се остварује применом инструмената монетарне политике и има за циљ да се осигура ниска стопа инфлације, стабилност валуте и одржавање ликвидности.
Реноме, гудвил Нематеријана имовина предузећа, у коју спада нематеријална актива/репутација, углед, добар глас.
Рента Новчани износ који се исплаћује редовно, у одређеним временским размацима, на темељу неког правно заснованог потраживања.
Рентабилност Захтев (тежња) да се оствари максимални профит са што мање ангажованих средстава у процесу репродукције.
Репо трансакција (општи појам) Трансакција куповине и продаје хартија од вредности којом је продавац сагласан да их прода купцу који је сагласан да продавцу плати куповну цену, уз истовремену обавезу да ће купљене хартије од вредности на тачно утврђени датум продати продавцу, који је обавезан да за те хартије плати купцу унапред утврђену реоткупну цену. Са аспекта централне банке могу се поделити на реверзне репо трансакције и репо трансакције.
Репо трансакција Трансакција у којој централна банка репо купује хартије од вредности, при чему je друга страна у трансакцији у обавези да те хартије од вредности откупи на уговорени датум. На датум куповине хартија од вредности централнабанка плаћа куповну цену за те хартије, док на датум реоткупа наплаћује од друге стране у трансакцији куповну цену увећану за камату – реоткупна цена. Ефекат трансакције је привремено обезбеђење недостајуће ликвидности банкарског сектора.
Репрограм спољног дуга Одлагање оригиналног плана отплате на основу уговора са истим иностраним кредитором.
Репутациони ризик Ризик нарушавања пословног угледа и поверења клијената банке.
Рестриктивна монетарна политика Кредитно-монетарна политика путем које централна банка ограничава тражњу за новцем и банкарским кредитима, односно утиче на смањење кредитне активности пословних банака.
Ревизорски извештај Извештај, састављен након обављања поступка ревизије, који даје стручно мишљење у вези с финансијским извештајем, који треба да је у складу са законским прописима и међународним рачуноводственим стандардима. Прилаже се уз финансијски извештај компаније заинтересованим корисницима, који тиме добијају увид у поузданост финансијског извештаја.
Револвинг кредит Краткорочни кредит чије је обнављање унапред договорено. Када се кредит делимично или у целини одобри, он се аутоматски пролонгира под истим условима и у истом износу.
Резерва за процењене губитке који могу настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки банке Чине је посебна резерва за процењене губитке и резерва за опште банкарске ризике.
Резерве за изравнање ризика Резерве за изравнање ризика (врста техничких резерви) образују се посебно за сваку врсту неживотних осигурања и користе за временско изравнање тока штета у појединим врстама осигурања.
Резерве за учешће у добити Резерве за учешће у добити (врста техничких резерви) образују се у случају да осигураници прихвате да учествују у ризику депоновања и улагања средстава техничких резерви.
Резервисане штете Резервисане штете (врста техничких резерви) представљају процењени износ обавеза друштва за осигурање за настале а нерешене штете до краја текућег обрачунског периода.
Режим флуктуирајућег девизног курса Режим девизног курса који подразумева да се курс националне валуте формира у потпуности на основу понуде и тражње за девизама, при чему централна банка не интервенише на девизном тржишту, односно монетарна политика није усмерена ка остваривању одређеног нивоа девизног курса. Међутим, централна банка може посредно, другим мерама монетарне политике (каматним стопама), да усмерава кретање девизног курса.
Режим руковођено флуктуирајућег девизног курса Руковођено флуктуирајући режим девизног курса представља режим девизног курса који подразумева да се курс националне валуте формира на основу понуде и тражње за девизама, при чему централна банка интервенише на девизном тржишту с циљем усмеравања кретања девизног курса. Овај режим девизног курса омогућава централној банци избор учесталости и обима интервенција, без обавезе да брани одређени ниво девизног курса. Управљање девизним курсом врши се на основу детаљне процене одређених индикатора као што су то платнобилансна позиција земље, кретање инфлације у земљи, ниво девизних резерви, развој „паралелног“ тржишта и др. НБС од 1. јануара 2001. спроводи политику курса динара у оквиру режима руковођено флуктуирајућег курса.
Ризик ликвидности Могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неспособности банке да испуњава своје доспеле обавезе, и то због повлачења постојећих извора финансирања, односно немогућности прибављања нових извора финансирања (ризик ликвидности извора средстава), или отежаног претварања имовине у ликвидна средства због поремећаја на тржишту (тржишни ризик ликвидности).
Ризик земље Ризик који се односи на земљу порекла лица према коме је банка изложена, односно ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због немогућности банке да наплати потраживања од овог лица из разлога који су последица политичких, економских или социјалних прилика у земљи порекла тог лица.
Рок отплате иностраног кредита Период од првог коришћења до последње отплате главнице.
RTGS (real time-gross settlement) RTGS (обрачун у реалном времену по бруто принципу) обавља Народна банка Србије за учеснике у RTGS систему. Учесници у овом систему су Народна банка Србије, банке, Министарство финансија - преко консолидованог рачуна трезора који се води код Народне банке Србије и Централни регистар. Међусобна комуникација учесника у RTGS систему остварује се порукама у SWIFT формату, и то по приоритетима од 1 до 99, при чему је 1 највиши, а 99 најнижи приоритет. Ознаке приоритета од 1 до 10 резервисане су за трансакције Народне банке Србије.