latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Париски клуб Форум земаља поверилаца чији представници на ад хоц састанцима разматрају репрограмирање званичних кредита одобрених земљама које нису у стању да испуњавају обавезе сервисирања дуга.
Пасивне каматне стопе Каматна стопа по којој дужник плаћа камату на добијена средства.
Пензијски допринос Каматне стопе по којима се обрачунава и плаћа камата на примљена средства.
Пензијски план Уговор закључен између послодавца, удружења послодаваца, професионалног удружења или синдиката (у даљем тексту: организатор) и друштва за управљање, а на основу кога се организатор обавезује да уплаћује пензијски допринос у корист својих запослених.
PIN код Лични идентификациони број (personal identification number).
Писмо о намерама Документ којим земља чланица изражава захтев у вези с добијањем финансијске подршке и уједно се обавезује да ће спроводити економску политику и мере у складу с економским програмом договореним са ММФ-ом.
План отплате иностраног кредита Уговорена динамика отплате главнице и камате по иностраном кредиту.
Пласмани банака Пласирање расположивог депозитног потенцијала банака. Може бити у виду кредита и у виду вредносних папира.
Пласмани у домаћој валути Динарски пласмани и динарски пласмани индексирани девизном клаузулом.
Пласмани у страној валути Пласмани одобрени у страној валути.
Платна картица Инстумент безготовинског плаћања. Платне картице се по функцији деле на дебитне, код којих се рачун задужује у истом тренутку када се врши плаћање или подизање готовине и чији корисник средства може користити само до износа којим располаже на свом рачуну, и кредитне, чији власник може користити средства којима у тренутку коришћења картице не располаже, али за чије коришћење има уговорени кредитни лимит, а задужење се најчешће врши једанпут месечно.
Платни биланс Сумарни статистички приказ економских трансакција једне привреде са остатком света током одређеног периода. Те трансакције се највећим делом обављају између резидената и нерезидената и односе се на робу, услуге и приход, затим на финансијска задужења и одобрења у односу на остатак света, као и на трансфере као једностране трансакције.
Подосигурање Кад је сума осигурања мања од вредности осигуране имовине (у случају штете исплаћује се до висине суме осигурања).
Показатељи будућег раста Оријентација на проширену репродукцију у зависности од годишњег инвестирања у сталну имовину и годишњег нивоа амортизације.
Показатељ девизног ризика Однос између укупне нето отворене девизне позиције, укључујући и апсолутну вредност нето отворене позиције у злату, и капитала банке. Банка је дужна да показатељ девизног ризика на крају сваког радног дана одржава тако да не буде већи од 20%.
Показатељи профитабилности Приносни положај, способност зарађивања, политика расподеле и оптерећеност каматама.
Показатељи структуре капитала Финансијски положај опредељен структуром извора финансирања; указује на сигурност и независност.
Показатељи тржишне вредности Тржишна вредност, позиција на тржишту хартија од вредности и могућност оцене исплативости инвестирања у акције.
Покриће на рачуну Довољан износ расположивих средстава - састоји се од салда претходног банкарског дана, средстава доспелих на рачун у току банкарског дана и уплата у току тог дана, умањен за плаћања извршена у току тог банкарског дана, за исплате и предвиђене банкарске тарифе до момента утврђивања покрића, али не означава средства евидентирана као привремени кредит на рачуну.
Политика јефтиног новца Политика ниских реалних каматних стопа путем повећања понуде новца.
Политика неутралног новца Политика емитовања новца свакоме ко понуди било коју врсту активе исте вредности у замену.
Портери Власници домаћих хартија од вредности у иностранству (бондхолдерси).
Портфељ осигурања Скуп свих осигураних ризика код неког осигуравача. Може се исказивати укупним бројем уговора о осигурању, збиром сума осигурања или збиром премија осигурања.
Портфолио, диверсификација портфолија Скуп финансијских инструмената различитих врста и карактеристика који су у поседу једног имаоца. У основи диверсификације је комбинација два или више инструмената чији се принос креће у различитом смеру, тако да се појединачни приноси компензирају држањем портфолија. Што је у портфолију мањи број финансијских инструмената, концентрација ризика је већа. Диверсификација пласмана - држање портфолија - представља оптимално решењe за инвеститора, будући да се тиме смањује укупан обим ризика коме је инвеститор изложен. Ризик портфолија је мањи од ризика сваког инструмента који конституише портфолио појединачно узетог.
Портфолио хартија од вредности Укупна количина хартија од вредности (акција, обвезница и др.) којима портфолио менаџер управља за свој рачун или за рачун клијента који је своје хартије од вредности предао менаџеру на чување и руковање.
Портфолио менаџер Лице одговарајућег образовања и искуства, које је, сертификатом Комисије за хартије од вредности, овлашћено да управља хартијама од вредности и другим финансијским инструментима у име и за рачун налогодавца.
Посебна резерва за процењене губитке Посебна резерва за процењене губитке обрачунава се као збир потраживања класификованих у категорије А, Б, В, Г и Д (умањених за одговарајуће одбитне ставке) помножених прописаним процентима. Ако је износ обрачунате посебне резерве за процењене губитке већи од утврђеног износа исправке вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама на нивоу дужника, за збир утврђених позитивних разлика банка је обавезна да формира резерву из добити за процењене губитке. Ако добит банке за годину за коју је потребно формирати резерву из добити за процењене губитке није довољна за формирање обрачунате висине ове резерве, разлика се исказује као износ те резерве који недостаје.
Послови које могу обављати банке Банка може, у складу са законом, обављати следеће послове: депозитне послове; кредитне послове; девизне, девизно-валутне и мењачке послове; послове платног промета; издавање платних картица; послове с хартијама од вредности; брокерско-дилерске послове; издавање гаранција, авала и других облика јемства; куповину, продају и наплату потраживања; послове заступања у осигурању (само уз претходну сагласност НБС); послове за које је овлашћена законом; друге послове чија је природа сродна или повезана с наведеним пословима, а у складу са оснивачким актом и статутом банке. Послови које може обављати само банка су примање депозита, као и давање кредита и издавање платних картица (изузетно, друга правна лица могу одобравати кредите и издавати платне картице, ако су за то овлашћене посебним законом).
Послови осигурања Закључивање и извршавање уговора о осигурању и предузимање мера за спречавање и сузбијање ризика који угрожавају осигурану имовину и лица.
Посредна контрола (off site контрола) Врши се анализом кључних финансијских показатеља и других података које финансијска институција периодично доставља супервизору, односно којима супервизор располаже. Рано откривање проблема омогућава да се благовремено предузму мере којима се спречава настанак штете за кориснике услуга ових институција. Off-site извештаји и анализе служе као основа супервизорима који се припремају за on-site контролу тако што указују на проблеме у појединим областима пословања. Најважнији циљ off-site надзора финансијских институција јесте да се системом раног упозорења открију ризици и потенцијални проблеми.
Посредници у пружању информација о чланству у друштву за управљање добровољним пензијским фондовима Друштво за управљање може непосредно или преко посредника обављати услуге пружања информација о чланству у добровољном пензијском фонду, друге радње којима се заинтересована лица информишу о пословању фонда, као и поделу проспеката. Врсте финансијских институција које могу бити посредници одређује Народна банка Србије. Друштво за управљање за ове послове може ангажовати физичка лица, која морају поседовати дозволу коју издаје Народна банка Србије.
ПОС терминал Електронски терминал (поинт оф сале - ПОС) који, постављен на продајном месту, омогућује плаћање робе и услуга. Опремљен је софтвером за процесирање трансакција платним картицама (очитавање података са картице, прослеђивање ка банци прихватиоцу и прихватање одговора банке издаваоца, на основу кога се врши наплата за куповину робе).
Послови финансијског лизинга Посао финансијског лизинга је посао финансијског посредовања који обавља давалац лизинга и који подразумева да давалац лизинга, задржавајући право својине над предметом лизинга, на примаоца лизинга преноси, на одређени временски период, овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, са свим ризицима и свим користима повезаним с правом својине, а прималац му за то плаћа лизинг накнаду уколико је испуњен најмање један од следећих услова: 1) предмет лизинга је одређен од стране примаоца лизинга; 2) право својине над предметом лизинга се преноси с даваоца на примаоца лизинга истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде; 3) прималац лизинга има уговорено право опције откупа предмета лизинга по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде; 4) прималац лизинга има право да продужи рок трајања уговора о лизингу; 5) период на који се закључује уговор о лизингу одговара периоду у коме се амортизује целина или најбитнији део предмета лизинга.
Послови реосигурања Послови осигурања су закључивање и извршавање уговора о осигурању и предузимање мера за спречавање и сузбијање ризика који угрожавају осигурану имовину и лица.
Послови саосигурања Послови саосигурања су закључивање и извршавање уговора о осигурању са више друштава за осигурање која су се споразумела о заједничком сношењу и расподели ризика.
Поткапитализована банка Банка чији је показатељ адекватности капитала нижи од прописаног, односно чији је капитал нижи од прописаног, али која није знатно поткапитализована банка.
Поверилац Физичко или правно лице које прима уплату у трансакцији плаћања.
Повезана лица Повезана лица су лица која испуњавају најмање један од следећих услова: 1) да су два или више правних или физичких лица повезана тако да једно од њих има учешће у другом правном лицу; 2) да су два или више правних или физичких лица међу којима не постоји однос из тачке 1) повезана тако да постоји могућност да се услед погоршања или побољшања финансијског положаја једног лица погорша или побољша финансијски положај другог или других лица а Народна банка Србије процени да постоји и могућност преноса губитка, добити или кредитне способности; 3) да су правно и физичко лице повезани тако да је физичко лице пуномоћник правног лица; 4) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да је физичко лице члан управног или извршног одбора или другог органа управљања другог или других правних лица; 5) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да су чланови породице физичког лица чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања другог или других правних лица; 6) да су чланови породице физичких лица која су чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним овлашћењима и одговорностима једног правног лица истовремено чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним овлашћењима и одговорностима другог или других правних лица.
Повезана лица (код реструктурирања дуга) Договор о реструктурирању дуга према повериоцима Лондонског клуба којим је предвиђена замена дуга Републике Србије за обвезнице; искључује категорију “повезаних лица”, која представљају правне субјекте са територије СЦГ или на било који начин повезане са СЦГ, а који у свом поседу имају репрограмиране зајмове и депозите према овој категорији поверилаца, имајући у виду да се начин на који су дошли у њихов посед сматра спорним.
Показатељи претходног упозоравања (leading indicators) Показатељи који настају пре него што привреда почне да се креће у неком одређеном смеру и служе за предвиђање тог кретања, што је од посебног значаја за привреднике и инвеститоре. На пример, промене у монетарној политици, просечан број радних сати у прерађивачкој индустрији, број издатих грађевинских дозвола за стамбену изградњу и сл.
Показатељи финансијске исправности (FSI, financial soundness indicators) Показатељи који приказују текуће стање финансијских институција, предузећа и домаћинстава у једној земљи. Служе за обављање макропруденцијалне контроле и доприносе процени осетљивости финансијског система с циљем спречавања његових ломова и унапређења његове стабилности.
Пошиљалац Физичко или правно лице које налог за плаћање даје пријемној банци.
Предмет лизинга Предмет финансијског лизинга је покретна непотрошна ствар (опрема, постројења, возила и сл.) и непокретна ствар која може бити предмет права својине у смислу закона који уређује својинскоправне односе.
Представништво стране банке Представништво је организациони део стране банке у Републици Србији, без статуса правног лица, који не обавља послове које може обављати банка, већ послове истраживања тржишта, и који представља страну банку чији је део. За отварање представништва стране банке у Републици Србији неопходна је претходна сагласност Народне банке Србије.
Премија осигурања Новчани износ утврђен уговором осигурању, који уговарач осигурања треба да плати као накнаду за обезбеђење осигуравајуће заштите. Састоји се из функционалне премије и режијског додатка.
Премија реосигурања Цена реосигурања коју осигуравач плаћа реосигуравачу за ношење дела ризика.
Преносна премија Преносна премија (врста техничких резерви) део је премије који се користи за покриће обавеза из осигурања које настају у наредном обрачунском периоду.
Придружено друштво правног лица Придружено друштво правног лица је друштво у коме то лице има знатно учешће.
Пријемна банка Свака банка која прими налог за плаћање пошиљаоца.
Прималац Правно или физичко лице чија банка треба да прими последњи налог за плаћање у трансакцији плаћања.
Прималац лизинга Прималац лизинга је правно или физичко лице на кога давалац лизинга преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.
Примарна емисија Представља основне токове креирања примарног новца од стране централне банке.
Примарни новац Динарски примарни новац, тј. примарни новац по ужој дефиницији, обухвата готов новац у оптицају и банкарске динарске резерве. Примарни новац по широј дефиницији укључује још и девизне депозите банака код Народне банке Србије и остале динарске депозите банака и небанкарског сектора.
Примарно тржиште хартија од вредности Тржиште на коме се врши првобитна купопродаја емитованих хартија од вредности између емитената и првих инвеститора.
Принос добровољног пензијског фонда Принос фонда представља промену вредности имовине фонда по основу улагања. Израчунава се као однос вредности инвестиционе јединице фонда између два периода, а изражава се као стопа приноса. Друштва за управљање су дужна да објављују принос добровољног пензијског фонда четири пута годишње, на крају сваког тромесечја.
Принос - стопа приноса Принос представља профит који власник добија од поседовања одређених хартија од вредности (код деоница у виду дивиденде и капиталног добитка, код обвезница у виду камата и главнице, код опција у виду премија). Стопа приноса показује везу између благостања инвеститора у хартије од вредности на почетку и крају неког временског периода. Најчешће се израчунава за период од једне године.
Приватни спољни дуг Дуг домаћих привредних субјеката према иностранству који није гарантован од стране државе.
Привремено мењачко место Просторна и организациона јединица у којој се мењачки послови привремено обављају, а може да садржи једно или више благајничких места.
Проблематични кредити (non performing loans - NPL) Стање укупног преосталог износа појединачног кредита (укључујући и износ који је у доцњи): по основу кога је дужник у доцњи дуже од 90 дана (обрачунато од првобитног датума доспећа) у материјално значајном износу, било по основу плаћања камате или главнице; по коме је камата у висини тромесечног износа (и виша) приписана дугу, капитализована, рефинансирана или је одложено њено плаћање; по основу ког дужник касни мање од 90 дана, али је банка проценила да је способност дужника да отплати дуг погоршана и да је отплата дуга у пуном износу доведена у питање.
Програмирана исплата Исплата акумулираних новчаних средстава с рачуна члана добровољног пензијског фонда, у складу с посебним уговором о програмираној исплати, којим се одређује, према жељи члана фонда, висина и учесталост програмираних исплата.
Продуктивност Захтев (тежња) да се оствари одређени обим производње, промета или извршених услуга са што мањим утрошцима снаге.
Профитна маржа Стопа приноса јединице прихода.
Проспект Документ који се издаје уз сваку нову емисију акција и с којим се свако акционарско друштво представља. У проспекту се обично износе пословни циљеви, имовина и структура капитала акционарског друштва, тј. статистичке информације.
Проспект добровољног пензијског фонда Проспект који садржи информације о пензијском фонду на основу којих заинтересована лица могу стећи јасну представу о фонду и донети разбориту одлуку о учлањењу у фонд.
Путујући мењач Радник банке или овлашћеног мењача који је укључен у благајничко место мењача и који мењачке послове обавља на територији Републике Србије у превозном средству у путничком саобраћају или на привредним, туристичким или сличним манифестацијама.