latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Обавезна резерва Инструмент монетарне политике којим централна банка обавезује банке да део својих ликвидних средстава држе код централне банке.
Обрачун Извршавање налога за плаћање и међубанкарских плаћања.
Обрачунски рачун Рачун банке, као и рачуни других субјеката који се воде у Народној банци Србије, преко кога се врше плаћања и обрачанавају међубанкарска, односно међусобна плаћања.
Обвезник уплате Домаће и страно правно и физичко лице које за рачун члана добровољног пензијског фонда врши плаћање пензијског доприноса, а које може бити послодавац, треће лице или члан фонда, у складу са законом.
Обвезнице Хартије од вредности инструмената дуга; одражавају дужничко-поверилачке односе. Обвезнице власнику гарантују исплату камате и главнице у унапред одређеном периоду времена. Према приносу који доносе, деле се на оне са фиксном и са варијабилном каматном стопом.
Обвезнице Републике Србије издате по основу старе девизне штедње У складу са Законом о регулисању јавног дуга СРЈ по основу девизне штедње грађана, целокупна стара девизна штедња обавезно се конвертује у обвезнице РС, са роковима доспећа до 2016. године. Власници обвезница РС имају могућност да их, пре рока доспећа, уз дисконт, продају на Београдској берзи. Висина дисконта се одређује за сваку годину посебно и зависи од рока доспећа и понуде и тражње на берзи. За доспеће у наредној години цена на Берзи се креће око 95% номиналне вредности. Постигнуте цене обвезница на Берзи објављују се на сајтовима Београдске берзе, Народне банке Србије и у дневној штампи (нпр. у Политици).
Обрачуната обавезна резерва Износ који су банке дужне да издвоје код централне банке. Обрачунава се применом стопе обавезне резерве на утврђену основицу за обрачун обавезне резерве.
Одредишна банка Банка идентификована у налогу за плаћање у којој се извршава плаћање кориснику - повериоцу - у трансферу одобрења, односно банка у којој је рачун дужника у трансферу задужења и која у трансакцији плаћања прима последњи налог за плаћање. У трансферу одобрења одредишна банка је банка повериоца, а у трансферу задужења банка дужника.
Одрживост спољног дуга Способност земље да сервисира текућа и будућа плаћања без олакшица, репрограмирања или доцње.
Одштетни захтев Захтев који уговарач осигурања, осигураник, корисник осигурања или треће лице упућује осигуравачу после насталог осигураног случаја ради остварења права на накнаду штете.
Off-siteконтрола (посредна контрола) Посредну контролу банке Народна банка Србије врши контролом извештаја и друге документације коју банка доставља Народној банци Србије на основу Закона о банкама и прописа донетих на основу тог закона, као и других података о пословању банке којима располаже Народна банка Србије.
On-siteконтрола (непосредна контрола) Непосредну контролу Народна банка Србије врши увидом у пословне књиге и другу документацију банке.
Опција Право (али не и обавеза) да се искористи нека понуда - да се у одређеном периоду, и по утврђеној цени, купи или прода одређена актива (имовина). Код опције постоји могућност да се право које се њоме признаје не реализује ако то не одговара власнику опције. Према року важења, оне се деле на америчке (реализација је могућа у току њиховог важења) и европске (могуће их је реализовати само одређеног дана).
Операције дужих рочности Операције централне банке у оквиру операција на отвореном тржишту које се спроводе првенствено ради тога да се на дужи рок обезбеди недостајућа ликвидност банкарског сектора, односно повуку вишкови ликвидности из банкарског сектора. Народна банка Србије може да обавља операције дужих рочности.
Операције финог подешавања (fine tuning operations) Операције централне банке у оквиру операција на отвореном тржишту које се спроводе по потреби ради спречавања или ублажавања ефеката изненадних поремећаја ликвидности банкарског сектора, а посебно због њиховог утицаја на кретање краткорочних каматних стопа. Народна банка Србије може да спроводи операције финог подешавања.
Операције на отвореном тржишту Операције на отвореном тржишту представљају индиректни тржишни инструмент монетарне политике којим централна банка врши повлачење или обезбеђење ликвидности банкарском сектору. Народна банка Србије операције на отвореном тржишту може спроводити куповином и продајом хартија од вредности ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици.
Операције на тржишту новца Трансакције на тржишту новца чији је рок доспећа краћи од једне године. На том тржишту најчешће се обављају следећи послови: а) трансакције са жиралним новцем, б) узимање, односно давање краткорочних кредита, в) есконтни послови, г) ломбардни послови и д) послови са краткорочним хартијама од вредности.
Оперативни ризик Ризик од могућег настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због пропуста (ненамерних и намерних) у раду запослених, неодговарајућих унутрашњих процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима у банци, као и наступања непредвидивих екстерних догађаја.
Општи рацио ликвидности Покривеност краткорочних обавеза обртним средствима, као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца.
Осигурани депозит Осигурани депозит је депозит физичког лица који осигурава Агенција за осигурање депозита, а који не обухвата депозите: 1) физичког лица које делатност обавља ради стицања добити; 2) директора, члана управног или надзорног одбора банке; 3) акционара банке - физичког лица које има најмање 5% акција с правом управљања и физичког лица које је са овим акционаром повезано имовинским или управљачким односима; 4) директора, члана управног или надзорног одбора правног лица - акционара банке које има најмање 5% акција са правом управљања и физичког лица које је са овим лицима повезано имовинским или управљачким односима; 5) чланова породице лица. Члановима породице сматрају се супружници, деца и остали потомци, родитељи и остали преци, побочни сродници до трећег степена сродства, усвојеници, усвојилац, као и лица која немају потпуну пословну способност, те су стављена под Старатељство лица из подтач. 2), 3) и 4); 6) који гласе на шифру или на доносиоца; 7) настале као последица прања новца у смислу Закона којим се уређује спречавање прања новца; 8) Лица која су обављала ревизију финансијских извештаја банке у стечају, као и ревизију финансијских извештаја лица која су повезана имовинским и управљачким односима са банком у стечају.
Осигурани износ Осигурани износ је износ осигураног депозита до 3.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу који важи на дан доношења решења Народне банке Србије о одузимању дозволе за рад банци, по депоненту, утврђен након пребијања потраживања између депонента и банке.
Осигурани случај Настанак околности које, на основу закона или уговора о осигурању, обавезују осигуравача да осигуранику надокнади штету, односно исплати осигурану суму.
Осигурање депозита грађана Банке су у обавези да депозите грађана до износа од 5.000 динара по поједином депоненту осигурају код Агенције за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака или код друге осигуравајуће организације. Ако се над банком отвори поступак стечаја и ликвидације, Агенција или друга осигуравајућа организација имају обавезу да осигуране депозите исплате.
Осигурања од аутоодговорности Обавезним осигурањем од аутоодговорности покривена је грађанско-правна одговорност за штету причињену трећим лицима употребом моторног возила, односно било коју штету коју проузрокује возач моторног возила које је осигурано од аутоодговорности надокнадиће друштво за осигурање код кога је то возило осигурано.
Оснивачки капитал Оснивачи банке обезбеђују средства за оснивачки капитал банке, која могу бити у новчаном и неновчаном облику (ствари и права која су у функцији пословања банке). Новчани део оснивачког капитала банке не може бити мањи од 10.000.000 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу на дан уплате. Оснивачи банке не могу повлачити средства уложена у оснивачки капитал банке.
Оснивање банака Банка се оснива као акционарско друштво, оснивачким актом и обезбеђењем средстава за оснивачки капитал банке. Банку могу основати домаћа или страна правна и физичка лица. Оснивачи банке подносе Народној банци Србије захтев за прелиминарно одобрење за оснивање банке уз који прилажу податке и документе прописане Законом о банкама. Након добијања прелиминарног одобрења, а пре уписа банке у регистар привредних субјеката, оснивачи банке могу, у име банке у оснивању, обављати само послове који се односе на испуњење услова неопходних за добијање дозволе за рад. Дозволу за рад банке Народна банка Србије даје после давања прелиминарног одобрења и подношења захтева за давање ове дозволе уз који оснивачи банке достављају податке и доказе о испуњености услова прописаних наведеним законом за издавање те дозволе.
Основне функције централне банке Најзначајније функције централне банке су вођење монетарне политике, односно контрола понуде новца, с циљем да се осигура ниска стопа инфлације без креирања високе стопе незапослености, као и осигурање нормалног функционисанај банкарског и финансијског система.
Основица за обрачун обавезне резерве Прописано стање депозита, примљених кредита, хартија од вредности и других обавеза у одређеном временском периоду.
Основни монетарни агрегати У основне монетарне агрегате спадају новчана маса и примарни новац (према ужој и широј дефиницији).
Основни принципи за системски важне платне системе Основни принципи за системски важне платне системе, дефинисани 2001. године од стране централних банака земаља групе Г 10 - десет принципа који покривају свих пет основних ризика, управљање и ефикасност система: добра правна основа, правила и процедуре, менаџмент кредитног и ликвидносног ризика, тренутно коначно поравнање, дневно окончање поравнања у систему на бази мултилатералног нетинга, сигурна средства за поравнање, безбедност и оперативна поузданост, практичност и ефикасност метода плаћања, објективни и јавни критеријуми за прикључење систему и ефикасно, мерљиво, трансапарентно управљање системом.
Отпис спољног дуга Опрост потраживања од стране инокредитора.
Отпис сумњивих потраживања Отпис потраживања која су у категорији ненаплативих или чија је наплативост сумњива.
Отворена дуга позиција у страној валути Вредност потраживања банке у одређеној страној валути изнад вредности обавеза банке у односној валути.
Отворена кратка позиција у страној валути Вредност обавеза банке у одређеној страној валути изнад вредности потраживања банке у односној валути.
Овлашћени мењач Привредни субјект који има овлашћење Народне банке Србије за обављање мењачких послова и закључен уговор о обављању тих послова с банком, односно с више банака.
Овлашћење за обављање послова са иностранством Послове са иностранством банка може да обавља само ако добије посебно овлашћење Народне банке Србије.