latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Надосигурање Кад је сума осигурања већа од стварне вредности осигуране имовине (у случају штете, исплаћује се до висине стварне вредности осигуране имовине).
Највише матично друштво Највише матично друштво групе друштава је правно лице у коме ниједно друго правно лице нема контролно учешће.
Накнада коју наплаћује друштво за управљање фондом Накнада за управљање фондом наплаћује се из имовине фонда и може износити до 2% вредности имовине фонда на годишњем нивоу. Она се обрачунава свакодневно, а имовина фонда се умањује за обрачунати износ. То је трошак који чланови, практично, не могу да виде, али који директно утиче на вредност инвестиционе јединице.
Накнада коју наплаћује друштво за управљање приликом уплате доприноса Приликом сваке уплате доприноса у добровољни пензијски фонд друштво за управљање може наплатити максимално 3% вредности уплате.
Накнаде којe наплаћују друштва за управљање Накнаде представљају зараду друштва за управљање за услугу управљања пензијским фондом. Постоје две врсте накнада: накнада приликом уплате доприноса и накнада за управљање фондом. Постоји и накнада за пренос рачуна, коју чланови плаћају приликом промене фонда, а она се обрачунава искључиво према стварним трошковима преноса (трошак банке за пренос средстава).
Налогодавац Пошиљалац првог налога за плаћање, којим се иницира трансакција плаћања.
Налог за плаћање Безусловна инструкција дата банци да изврши плаћање или наплати одређени износ новца с назначеног рачуна.
Небанкарске платне картице Небанкарске платне картице издају небанкарске организације. Код нас су најпознатије Diners и Аmerican Express.
Неискоришћени износ иностраног кредита Износ иностраног кредита који је на располагању за коришћење.
Нето девизна актива Састоји се из девизне активе умањене за девизну пасиву.
Нето домаћа актива Дефинише се као разлика између примарног новца и нето девизне активе.
Нето обртни капитал (нето обртни фонд) Део дугорочног капитала који финансира обртна средства.
Нето вредност имовине добровољног пензијског фонда Представља вредност имовине добровољног пензијског фонда умањену за износ обавеза.
Независност централне банке Подразумева персоналну (има је гувернер), финансијску, институционалну и функционалану независност у вођењу монетарне политике централне банке у односу на владу.
Номинални ефективни курс Номинални ефективни курс је индекс којим се мери промена вредности домаће валуте у односу на вредност корпе иностраних валута земаља најважнијих економских партнера националне економије.
Новчана средства Готов новац и депозити који се држе на рачунима код банака.
Новчани мултипликатор Представља однос између новчане масе и примарног новца и показује способност банкарског система да на бази одређене додатне масе примарног новца формира већу или мању масу депозитног новца, односно новчане масе.