latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
М1 Ужи агрегат новчане масе, који обухвата готов новац у оптицају и трансакционе депозите.
М2 Шири агрегат новчане масе, који, поред М1, укључује и остале динарске депозите по виђењу и орочене динарске депозите, краткорочне и дугорочне.
М3 Најшири агрегат новчане масе, који, поред М2, укључује и девизне депозите.
Магични четвороугао Четири примарна, иако некомпатибилна, циља макроекономске политике: пуна запосленост, стабилност цена, стабилност девизног курса (платнобилансна равнотежа) и стабилан привредни раст.
Макроекономска равнотежа Макроекономска равнотежа је основни економски циљ сваке земље, а подразумева истовремено постизање стабилности цена, високог нивоа запослености и спољноекономске равнотеже (платног биланса), уз сталан привредни раст.
Малус Доплатак на премију који плаћа осигураник уколико је пријављена најмање једна штета за коју је одговоран осигураник.
Маркет мејкери Фирме које су спремне да истовремено купе и продају одређену количину хартија од вредности по конкретној цени. Истовремено дају понуду и тражњу за одређеном хартијом и одржавају тржиште те хартије ликвидним.
Мастрихтски критеријуми Мастрихтске "критеријуме конвергенције" морају да испуне оне чланице Европске уније које желе да постану део јединственог монетарног подручја са заједничком валутом - евром. Критеријуми конвергенције су: 1) ценовна стабилност, 2) одређени ниво дугорочне каматне стопе, 3) висина буџетског дефицита, 4) ниво јавног дуга и 5) стабилност девизног курса и учешће у Механизму девизних курсева (ERM II).
Математичка резерва Математичка резерва (врста техничких резерви) образује се и обрачунава за измирење будућих обавеза по основу дугорочних уговора о животном осигурању.
Матично друштво Матично друштво правног лица је друштво које у том лицу има контролно учешће.
Меке валуте У меке валуте убрајају се валуте земаља које су изразито подложне девалвацијама, односно валуте које имају делимичну конвертибилност.
Међународна инвестициона позиција Међународна инвестициона позиција је статистички приказ екстерних финансијских потраживања и дуговања резидената једне привреде у одређеном тренутку. Она на крају једног периода одражава финансијске трансакције, промене вредности и остала прилагођавања која су се догодила током тог периода, а која утичу на ниво финансијске активе и пасиве. Екстерна финансијска актива једне земље обухвата потраживања од нерезидената, монетарно злато и специјална права вучења у поседу монетарних власти. Нето међународна финансијска позиција земље представља разлику између њене финансијске активе и пасиве.
Меница Облигационо-правна хартија од вредности чији је садржај новчано потраживање. Представља безусловни писмени налог издаваоца менице (трасанта) упућен другом лицу (трасату) да, у одређено време и на одређеном месту, исплати одређени износ новца лицу назначеном у меници (ремитенту) или другом лицу по његовој наредби.
Мењачки послови Послови куповине од физичких лица – резидената и нерезидената и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту.
Мењачко место Просторна и организациона јединица у којој се обављају мењачки послови, а може да садржи једно или више благајничких места.
Мере монетарне политике Скуп правила и мера које централна банка предузима да би остварила утврђене циљеве монетарне политике.
Меродавна премија Премија текуће године увећана за преносну премију претходне и умањена за преносну премију наредне године.
Меродавна техничка премија Техничка премија текуће године увећана за техничку преносну премију претходне и умањена за техничку преносну премију наредне године.
Меродавне штете Решене штете текуће године увећане за резервисане штете на крају године и умањене за резервисане штете претходне године.
Меродавни резултат Однос меродавних штета и меродавне премије.
Меродавни технички резултат Однос меродавних штета и меродавне техничке премије.
Мишљење о бонитету Оцена способности измиривања обавеза донета на основу сета података о бонитету, применом квалитативне и квантитативне анализе ризика пословања.
Мишљење овлашћеног ревизора Документ у коме овлашћени екстерни ревизор после извршене ревизије изражава своје мишљење о подацима у финансијском извештају правног лица, у смислу да ли су подаци приказани истинито и објективно и у складу са захтевима међународних рачуноводствених стандарда, односно стандарда финансијског извештавања; представља саставни део усвојеног финансијског извештаја и улази у базу финансијских извештаја.
Међународни монетарни фонд (ММФ) Међународна финансијска организација основана 1945. године у Бретонвудсу. Циљеви ММФ-а су: развој међународне монетарне сарадње, обезбеђење равномерног раста међународне трговине ради повећања нивоа запослености, производње и реалног дохотка, обезбеђење стабилности курсева и аранжмана за курсеве између чланица, успостављање мултилатералног система плаћања по текућим трансакцијама и уклањање девизних ограничења која коче пораст светске трговинске размене, пружање финансијске помоћи земљама са платнобилансним проблемима и отклањање неравнотеже у међународним платним билансима чланица. Данас ММФ има 184 чланице, које своја права и учешће у раду ове институције остварују преко представника у органима управљања. Највиши орган управљања ММФ-а је Одбор гувернера, у коме свака земља има по једног представника и његовог заменика. Пословима руководи Одбор извршних директора, који чине 24 извршна директора. Пет земаља чланица са највећом квотом (САД, Јапан, Немачка, Француска, В. Британија), заједно са Кином, Русијом и Саудијском Арабијом, именују по једног извршног директора, а остале извршне директоре бирају земље организоване у оквиру 16 конституенци.
Монетарна база Примарни новац који представља укупан износ ликвидних обавеза централне банке према сектору банака, државе и становништва.
Монетарна политика Део економске политике државе који чини скуп мера и активности које утврђује и спроводи централна банка ради остваривања свог основног циља прописаног законом.
Монетарна реформа Темељна реформа у области новца, реорганизација новчаног система коју држава једне земље предузима ради стабилизације целокупне привреде. Најчешће је последица упропашћивања валуте услед велике инфлације и прекомерног задужења државе, због чега функције новца губе значај.
Монетарна статистика Обухвата билансе Народне банке Србије и осталих депозитних институција (домаћих банака), као и монетарни преглед (консолидовани биланс). Подаци у монетарним прегледима класификују се према институционалним секторима (домаћи сектор и иностранство) и финансијским инструментима.
Монетарни индикатори Ознака за оне монетарне параметре које централна банка може контролисати и који брзо и поуздано могу показати утицај мера монетарне политике.
Монетарни показатељи Показатељи који мере ефикасност и одређују правац и интензитет монетарне политике; репрезентују варијабилу коју контролише централна банка.
Монетарно злато Злато које држави служи да подмири своје обавезе према иностранству када није у стању да их подмири другим изворима плаћања (извозом робе или кредитима).
Монетизација Претварање делова активе, пре свега хартија од вредности, у новац.