latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
Lender of last resort Централна банка као зајмодавац финансијских средстава пословним банкама у крајњој инстанци.
Левериџ акција Акција финансирана зајмом.
Левериџ фактор Однос стопе приноса на сопствени капитал и укупна средства.
Левериџ откуп Односи се на преузимање компаније коришћењем позајмљених финансијских средстава.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) LIBOR (London Interbank Offered Rate) је каматна стопа обрачуната као просечна каматна стопа по којој су међународне банке у Лондону спремне да позајмљују новац једна другој. Каматне стопе на основу којих се обрачунава LIBOR су индикативне каматне стопе, по којим су банке спремне да једна другој позајме новац, а не реализоване каматне стопе. Обрачунава се на међубанкарске депозите различитих рочности, које се крећу од преконоћне рочности, рочности једне недеље до рочности 12 месеци и за депозите у следећим валутама: евро, амерички долар, британска фунта, јапански јен, швајцарски франак, канадски долар, аустралијски долар, шведска круна, данска круна и новозеландски долар. LIBOR се обрачунава дневно и објављује га у 11.00 часова по лондонском времену British Bankers’ Association (BBA).
Лице у финансијском сектору Банка, друштво за осигурање, покровитељ емисије хартија од вредности, друштво за управљање управљање инвестиционим и добровољним пензијским фондовима, брокерско-дилерско друштво, привредно друштво које обавља послове финансијског лизинга, као и друго правно лице које се претежно бави финансијском делатношћу у земљи и иностранству.
Лица повезана с банком Лица повезана с банком су: 1) чланови банкарске групе у којој је банка; 2) чланови управног и извршног одбора банке, чланови одбора банке утврђени Законом о банкама, чланови органа управљања и руковођења члана банкарске групе у којој је банка, као и чланови породице ових лица; 3) лица са учешћем у банци и у лицима која су чланови банкарске групе у којој је банка, као и чланови породице ових лица; 4) правна лица у којима лица из тач. 2) и 3) имају контролно учешће.
Лични чек Лични (персонални) чек је инструмент безготовинског плаћања. Првенствено служи за безготовинска плаћања робе и услуга, а у посебним случајевима и за готовинске исплате. Издавалац личног чека је физичко или правно лице и на њему је сва одговорност за наплату личног чека.
Ликвидација Поступак у коме престаје правни субјективитет правног лица, уз потпуно намирење његових поверилаца. Разлози за ликвидацију могу бити: одлука власника правног лица, престанак правних услова за постојање правног лица, престанак природних услова за обављање делатности правног лица, истек рока на који је правно лице основано и др.
Ликвидност Способност да се безусловно могу испунити доспеле обавезе у једном временском интервалу.
Листа спољних ревизора Листа спољних ревизора који могу обављати ревизију финансијских извештаја банака, а коју Народна банка Србије објављује на својој интернет презентацији и, у складу с прописима, редовно ажурира.
Лизинг накнада Лизинг накнада је накнада коју прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга за коришћење предмета лизинга. Утврђује се на основу износа који је давалац лизинга платио за стицање својине на предмету лизинга, увећаног за камату и друге трошкове које, у складу са уговором о лизингу, прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга.
Лизинг обавезна резерва банака код Народне банке Србије Обавезна резерва коју банке обрачунавају на обавезе по основу девизних средстава, која даваоци лизинга држе на посебном рачуну отвореном код банке. Издваја се у еврима на девизне рачуне Народне банке Србије.