latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Речник А   Б   В   Г   Д   Ђ   Е   Ж   З   И   Ј   К   Л   Љ   М   Н   Њ   О   П   Р   С   Т   Ћ   У   Ф   Х   Ц   Ч   Џ   Ш 


 
IAA (International Actuary Аssociation) Међународно удружење актуара.
IАIS (International Association of Insurance Supervisors) Међународно удружење супервизора осигурања.
Индекс поверења потрошача (CCI, consumer confidence index) Одражава степен поверења потрошача у привреду, а тиме и њихове будуће одлуке у погледу потрошње, односно штедње. Као такав, он је показатељ потрошње као компоненте бруто домаћег производа. Може се израчунати на основу података прикупљених путем периодичног анкетирања уз коришћење одређеног базног периода. На пример, у САД се рачуна на основу позитивних, односно негативних оцена пословне климе сада и за шест месеци, услова на тржишту рада сада и за шест месеци, као и прихода домаћинстава за шест месеци. Индекс представља збир пет индекса који се добијају за свако од питања када се збир позитивних и негативних одговора подели са укупним бројем одговора.
Индиректно власништво Означава могућност лица које нема директно власништво у правном лицу да ефективно оствари власничка права у том лицу користећи власништво које друго лице директно има у том правном лицу.
Индивидуални рачун На индивидуалном рачуну, који има сваки члан добровољног пензијског фонда, евидентирају се број и вредност инвестиционих јединица, износ средстава у својини члана фонда, уплате пензијског доприноса, као и износи програмиране исплате.
Инфлација, базна инфлација Инфлација представља процентуалну промену индекса потрошачких цена (ИПЦ), а ИПЦ се формира на основу фиксне корпе робе и услуга које домаћинства купују ради задовољења својих потреба. Инфлација се најчешће мери у односу на претходни месец (и тада говоримо о месечној инфлацији) и/или у односу на исти месец претходне године (и тада говоримо о међугодишњој инфлацији). Када се из ИПЦ искључе регулисане цене, цене воћа и поврћа и цене нафтних деривата, добија се основа за мерење базне инфлације (core inflation). Базна инфлација представља просечан раст тог преосталог дела индекса потрошачких цена и у случају Србије чини око две трећине ИПЦ. Базна инфлација у Србији се дели на цене индустријско-прехрамбених производа и цене непрехрамбених производа и услуга. Основа за рачунање базне инфлације није иста у свим земљама. Међутим, свуда важи правило да она не би требало да узима у обзир цене најподложније променама, па тако многе земље из базне инфлације изузимају и цене индустријско-прехрамбених производа.
Инфлациони ризик Проистиче из могућности неочекиваног општег раста цена изнад пројектоване инфлације.
Иницијална банка Банка која прима први налог за плаћање којим се иницира трансакција плаћања.
Иностране хартије од вредности Хартије од вредности чије је издавање одобрио надлежни орган за хартије од вредности у иностранству. Иностраним хартијама од вредности сматрају се и хартије од вредности и други финансијски инструменти које издају домаћа правна лица у иностранству.
Инострани финансијски кредит Кредит којим инокредитор домаћем лицу - дужнику ставља на располагање финансијска средства уплатом на рачун дужника.
Инострани комерцијални кредит Кредит за увоз робе који домаћем лицу - купцу (дужнику) одобрава инострани продавац (инокредитор).
Инострани кредит Средства која инокредитор одобрава домаћем лицу - дужнику, уз обавезу враћања главнице са плаћањем или без плаћања обрачунате камате.
Инострани робни кредит Кредит који инокредитор (банка или друга финансијска организација), који није продавац, купцу (дужнику) одобрава ради финансирања увоза робе, при чему инокредитор обавезу измирује непосредно испоручиоцу.
Институционални инвеститори Институционални инвеститори (осигуравајућа друштва, пензиони фондови, инвестициони фондови, фондације, инвестиционе компаније) своја новчана средства углавном улажу у хартије од вредности и појављују се као моћни инвеститори на тржишту капитала.
Инструменти финансијског тржишта Представљају предмет трговања на финансијском тржишту. Обухватају истовремено и финансијску акитиву којом располажу инвеститори, који уносно улажу средства, и финансијску пасиву, везану за издаваоце, тј. емитенте, који прикупљају средства. Постоји велики број финансијских инструмената: хартије од вредности, депозити, права, девизе, потраживања.
Инструменти монетарне политике Инструменти које централна банка користи ради остваривања свог основног циља – постизања и одржавања стабилности цена. Основни инструмент монетарне политике Народне банке Србије је референтна каматна стопа. Помоћни инструменти монетарне политике су операције на отвореном тржишту, интервенције на девизном тржишту, обавезна резерва банака, као и кредитне и депозитне олакшице.
Инструменти плаћања Инструменти којима се врше плаћања или наплате са рачуна - готовим новцем или безготовински: налог за уплату или налог за исплату, налог за пренос и налог за наплату.
Интеркаларна камата Интеркаларна камата је камата која се обрачунава и наплаћује само за време коришћења кредита, односно до момента када се почиње са отплатом кредита. Обрачунава се од момента одобравања кредита па до прве уплате рате.
Интерна конвертибилност Интерна конвертибилност одређене валуте означава право резидената да одређену валуту размењују за стране валуте у неограниченом износу, по важећем девизном курсу.
Интервенција централне банке на тржишту Интервенција директном куповином, односно продајом девиза или индиректним утицајем на понуду и тражњу преко тржишта новца.
Инвестициона јединица Сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини добровољног пензијског фонда. Вредност инвестиционе јединице израчунава се тако што се нето вредност фонда подели са укупним бројем инвестиционих јединица.
Инвестициони фондови Специјални фондови које формирају институционални инвеститори. Постоји више категорија инвестиционих фондова: отворени, затворени, специјални, акцијски, мешовити итд.
Инвестициона политика Документ који садржи инвестиционе циљеве, ограничења, склоност ка ризику инвеститора и описује стратегије које ће портфолио менаџери користити да би испунили ове циљеве. Он садржи и информације о алокацији и ликвидности средстава. Инвестициона политика добровољног пензијског фонда тежи ка оптимизацији портфолија како би се повећали приноси за дати ниво ризика, а у складу са законским прописима и стратегијом фонда.
ISIN број International Securities Identification Number - међународна идентификациона ознака хартија од вредности, коју додељују националне агенције, у Србији Централни регистар хартија од вредности.
Испоручилац предмета лизинга Правно или физичко лице које на даваоца лизинга преноси право својине на предмету лизинга, ради његове предаје примаоцу лизинга на држање и коришћење, на уговорено време и уз уговорену накнаду.
Издавање дозволе за рад банке Дозволу за рад банке издаје Народна банка Србије после давања прелиминарног одобрења и подношења захтева за давање ове дозволе. Уз захтев за издавање дозволе, оснивачи банке прилажу и доказ о уплати новчаног дела оснивачког капитала, као и доказ о преносу неновчаних средстава у оснивачки капитал банке и изјаву о пореклу тих средстава; доказе о томе да су обезбедили одговарајући пословни простор и набавили и припремили опрему за несметано пословање банке, да тај простор испуњава законом утврђене услове што се тиче техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређења животне средине, као и да тај простор и та опрема омогућавају приступ свим релевантним подацима и информацијама потребним за вршење контролне функције Народне банке Србије; доказ о томе да су ангажовали спољног ревизора с Листе коју објављује Народна банка Србије и податке о организационој структури и кадровској оспособљености банке, као и овлашћење за лице с којим ће Народна банка Србије сарађивати у поступку по захтеву за давање дозволе за рад банке.
Издаваоци хартија од вредности Субјекти који емитују хартије од вредности ради прикупљања финансијских средстава. У Републици Србији то могу бити домаћа правна лица, Република, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, правна лица корисници буџетских средстава, организације обавезног социјалног осигурања, Народна банка Србије, правна лица са седиштем на територији држава чланица OECD-а и Eвропске уније и на територији суседних држава с чијим институцијама за контролу тржишта хартија од вредности Комисија за хартије од вредности има уговор о сарадњи.
Изјава о поравнању Писмена потврда којом осигураник изјављује да су, пријемом наведеног новчаног износа, намирена сва његова потраживања из штетног догађаја по одређеном уговору о осигурању.
Извршење налога Спровођење инструкција садржаних у налогу за плаћање - издавањем пријемној банци одговарајућег налога за плаћање.
Извештаји о бонитету Систематизовани сет података, показатеља и докумената о бонитету правних лица и предузетника. Одељење за регистре израђује их у форми стандардизованих (вишенаменских) и специјализованих (за одређену намену) извештаја.
Извештај о токовима готовине Део финансијског извештаја у коме се приказују подаци о приливима и одливима готовине једног правног лица по основу пословних активности, активности инвестирања и финансирања, у периоду од почетка пословне године до дана билансирања.
Извештај о променама на капиталу Део финансијског извештаја у коме се приказују подаци о променама (повећањима и смањењима) сопственог капитала једног правног лица у периоду од почетка пословне године до дана билансирања.
Извршни одбор Народне банке Србије Извршни одбор Народне банке Србије чине гувернер и вицегувернери Народне банке Србије. У надлежности Извршног одбора су утврђивање монетарне и девизне политике, а посебно услова и начина издавања хартија од вредности, услова и начина под којима Народна банка Србије спроводи операције на отвореном тржишту и обавља дисконтне послове, затим политика одобравања краткорочних кредита, политика курса динара, начин управљања девизним резервама, референтна каматна стопа и друге каматне стопе Народне банке Србије, те основица за обрачунавање обавезне резерве и стопе обавезне резерве. Извршни одбор одлучује и о давању и одузимању дозвола за рад банкама, друштвима за осигурање, за обављање послова финансијског лизинга и друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима. Седнице Извршног одбора се одржавају по потреби, а најмање једном месечно, ако су на њима присутна најмање три члана. Извршни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова, а у случају изједначеног броја гласова, одлучује глас гувернера. Седницама Извршног одбора председава гувернер.