Народна банка Србије
 
Пензијски фондови | Информације о систему

Форма стручног испита

Народна банка Србије организује полагање стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду  и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта два пута годишње, а по потреби и чешће. Овим испитом проверава се познавање прописа којима се уређује пословање друштава за управљање и функционисање система добровољних пензијских фондова.

Испит се састоји из два дела, при чему питања која покривају основна знања из области добровољних пензијских фондова, a којa су нарочито значајнa за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду, и у првом и у другом делу, могу носити негативне поене.

Први део испита чине питања којима се проверава познавање основних појмова везаних за систем добровољних пензијских фондова. У овом делу испита постоје два типа питања.

Први тип чине питања са три понуђена одговора од којих је само један тачан. На пример:

 • Физичка лица којима је Народна банка Србије издала дозволу за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта:
   а. Имају право да са заинтересованим лицима закључују уговор о чланству у добровољном пензијском фонду
   б. Немају право да са заинтересованим лицима закључују уговор о чланству у добровољном пензијском фонду
   в. Имају право да са заинтересованим лицима закључују уговор о чланству у добровољном пензијском фонду само уз претходну сагласност Народне банке Србије

Други тип чине питања у којима је потребно допунити празна поља. Оваква питања чине око 20 % првог дела испита. На пример:

 • Накнада приликом уплате пензијских доприноса обарачунава се по стопи од највише ____ %  од вредности извршених уплата.

Да би кандидат положио испит, мора имати најмање 70% поена у овом делу испита.

Други део испита састоји се од питања којима се врши детаљнија провера знања кандидата из области добровољних пензијских фондова. У овом делу испита постоје два типа питања.

Први тип питања чине питања код којих постоје три или четири понуђена одговора од којих је само један тачан. Питања са већим бројем понуђених одговора носе већи број поена. На пример:

 • Уколико члан фонда не уплаћује редовно доприносе:
  а. задржава право на повлачење већ уплаћених  средстава
  б. задржава право на повлачење већ уплаћених средстава уз плаћање излалне провизије друштву за управљање
  в. губи право на повлачење уплаћених средстава
 • Обавештење о стању на индивидуалном рачуну друштво за управљање је дужно да без накнаде достави сваком члану добровољног пензијског фонда:
  а. два пута годишње, најкасније до 31. јануара и 30. јуна
  б. једанпут годишње најкасније до 31. јануара
  в. једанпут годишње најкасније до 30. јуна
  г. једанпут годишње најкасније до 31. марта

Други тип питања чине питања отвореног типа, у којима нема понуђених, већ кандидат даје кратке текстуалне одговоре. Оваква питања чине око 20% другог дела испита, и она носе већи број поена. На пример:

             Питање:

 • Коју накнаду плаћа члан фонда када преноси средства са индивидуалног рачуна из једног фонда у други, и у којој висини? 


    Одговор:
   
 • Плаћа накнаду за пренос у висини стварних трошкова преноса.

Да би кандидат положио испит, мора имати најмање 65% поена у овом делу испита.

На сајту Народне банке Србије, у одељку „Информације о систему“ можете пронаћи Програм стручног испита за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду.