latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Имплементација базелских стандарда у Србији | Базел II

Базел II

Базел II резултат је вишегодишње интензивне сарадње BCBS с банкама и институцијама из финансијског сектора и отклања низ недостатака Базела I. Ради даљег унапређења снаге и стабилности међународног банкарског система, уз уједначавање капиталних захтева по земљама, у јуну 2004. године Комитет је издао ревидиран Оквир, а након две године и његову свеобухватну верзију. Верзија из јуна 2006. укључује додатне смернице које се односе пре свега на третман активности трговања и double default ефеката, као и на измене у вези с тржишним ризицима. Такође, обухвата све одредбе из Базела I које су остале на снази.

Нови оквир (Базел II) састоји се из три стуба:

  • Стуб 1 дефинише минималне капиталне захтеве за кредитни, тржишни и оперативни ризик, уз могућност коришћења софистицираних модела и техника за њихово израчунавање;

  • Стуб 2 учвршћује везу између оптималних капиталних захтева и врсте и степена ризика којима је банка изложена у свом пословању, уводећи процес интерне процене адекватности капитала (ICAAP) и јачајући процес супервизије;  

  • Стуб 3 употпуњује везу између Стуба I и Стуба II, истичући значај тржишне дисциплине увођењем минималних захтева за објављивање информација банака. 

Сазнајте више...
Стуб 1
Стуб 2
Стуб 3
Резиме прописа у складу са Базел II стандардима