latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Имплементација базелских стандарда у Србији | Основне информације

Основне информације

Зашто је банкама потребан капитал?

Капитал банке представља извор средстава - раста банке, пружа сигурност банци у погледу, не само постојећих, већ и  будућих, неидентификованих ризика, представља заштиту интереса поверилаца, депонената банке и омогућава стварање поверења у банку и читав банкарски сектор и финансијски систем. Наиме, капитал банке представља стабилан избор средстава који у случају настанка неочекиваних губитака служи као амортизер за њихово покриће, чиме се спречава покривање ових губитака на терет депонената, а све то доприноси јачању поверења и даљем развоју банкарског сектора. Имајући у виду улогу банака у контексту алокације средстава у економији једне земље, евидентан је и позитиван утицај на развој читаве економије. Због тога је изузетно важно, а неретко се то превиђа, да свака банка, и посредно читав банкарски сектор, поседује одговарајући ниво капитала, као и да својим капиталом управља на адекватан начин, у складу са природом, обимом и сложеношћу својих активности и ризицима којима на тај начин у свом пословању јесте или може да буде изложена. 

Који фактори одређују ниво капитала?

Ниво капитала банке одређује више фактора: стратегија менаџмента банке, врста и ниво преузетих ризика од стране банке, очекивања акционара (ROE), ставови учесника на тржишту (клијенти, рејтинг агенције...) и њихова перцепција банке, као и међународни стандарди о неопходном нивоу и структури капитала банке (Базел стандарди) и капитални захтеви регулатора (НБС) који се користе у циљу очувања и унапређења финансијске стабилности.

Базелски комитет за супервизију банака

Базелски комитет за супервизију банака (Basel Committee for Banking Supervision,  у даљем тексту: BCBS) је основан од стране држава чланица G10 групе крајем 1974. године, при Међународној банци за поравнања (BIS), Базел. Године 1975. BCBS почиње са радом а данас има укупно 13 земаља чланица: Белгија, Канада, Француска, Немачка, Италија, Јапан, Луксембург, Холандија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Велика Британија, Сједињене Америчке Државе.

Основни циљ BCBS је побољшавање разумевања кључних супервизорских изазова и унапређење квалитета супервизије банака широм света.

BCBS нема наднационални ауторитет контроле и његови закључци немају правну снагу. Он формулише основне стандарде супервизије и даје препоруке на основу најбоље праксе, у очекивању да ће их супервизори широм света применити на начин који је погодан за њихове националне системе. На тај начин, BCBS обезбеђује истоветне принципе и заједничке стандарде супервизије у различитим земљама.