latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Мењачки послови

Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту, у складу с прописима.

Обављање мењачких послова регулисано је, поред осталог, одредбама члана 39. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)  и Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, бр. 84/2018 и 86/2018).

Мењачке послове могу да обављају: банке, резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (јавни поштански оператор) и резиденти – правна лица и предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова.

Овлашћење за обављање мењачких послова издаје Народнa банкa Србије.

 

Важно обавештење:

Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима за време трајања ванредног стања.


С обзиром на то да је на целој територији Републике Србије проглашено ванредно стање како би се спречило ширење вируса COVID-19, Народна банка Србије обавештава све потенцијалне кандидате за стицање цертификата за обављање мењачких послова да се одржавање наредне обуке одлаже до стварања услова за несметано окупљање већег броја лица у затвореном простору. Народна банка Србије ће благовремено објавити информацију о одржавању наредне обуке за стицање цертификата за обављање мењачких послова.


Такође, Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су, у складу са одредбама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова, дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена и привременом престанку обављања мењачких послова, и то најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена, односно од дана привременог престанка обављања мењачких послова.

Овлашћени мењач који је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или више мењачких места, дужан је да сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких места истог дана пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати на своје рачуне код банке, односно банака. Уколико је мењач привремено престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, дужан је да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим мењачким местима.

Доказ о продаји ефективе банци/уплати готовине на свој текући рачун (односно о преносу ефективе/готовине на мењачко место које наставља да ради), овлашћени мењач је дужан да заједно са обавештењем о привременом престанку обављања мењачких послова поднесе Народној банци Србије.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).
Предметно обавештење нарочито се односи на овлашћене мењаче који обављају послове на подручју на коме је због ванредног стања у земљи градска управа донела о Одлуку о радном времену појединих делатности или о ограничењу обављања појединих делатности.

 

Сазнајте више...
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене адресе мењачког места - пресељења
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене осталих података
Регистар овлашћених мењача
Стицање цертификата за обављање мењачких послова
Трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту
Регистар издатих цертификата за обављање мењачких послова
Обавештења
Контакт

Погледајте...
Прописи
Центар за мењачки софтвер и мењачке послове
Процедура у случају привременог престанка рада на једном или више благајничких, односно мењачких места
Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака
Откупљена и продата ефектива
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ
Притужбе на рад овлашћеног мењача