latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Мењачки послови

Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту, у складу с прописима.

Обављање мењачких послова регулисано је, поред осталог, одредбама члана 39. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)  и Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 86/2018 и 53/2020).

Мењачке послове могу да обављају: банке, резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (јавни поштански оператор) и резиденти – правна лица и предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова.

Овлашћење за обављање мењачких послова издаје Народнa банкa Србије.

 

Важно обавештење:

 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези с пандемијом COVID-19, Народна банка Србије обавештава кандидате који су се пријавили за стицање цертификата за обављање мењачких послова да ће се обука и провера знања кандидата обавити у просторијама Народне банке Србије од понедељка, 21. септембра до среде, 23. септембра 2020. године у групама од по 29 кандидата, према распореду објављеном у делу Сазнајте више, у поднаслову Стицање цертификата за обављање мењачких послова – Обука за стицање цертификата. Потребно je да кандидати, ради поштовања превентивних мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, на проверу знања дођу и провери присуствују са заштитном маском, примењујући прописану социјалну дистанцу.


Народна банка Србије је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ бр. 53/2020), која је у примени од 17. априла 2020. године. (линк ка Одлуци у делу Прописи/ Прописи из области девизних послова)


Народна банка Србије обавештава све овлашћене мењаче да су, у складу са Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова, дужни да Народну банку Србије обавештавају о промени радног времена најкасније у року од пет радних дана од дана промене радног времена.

У случају привременог престанка обављања мењачких послова на мењачким местима, односно банкоматима, овлашћени мењач је дужан да одмах, а најкасније у року од два радна дана од дана када је привремено престао да обавља мењачке послове, о томе обавести Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор. У обавештењу Народној банци Србије дужан је да наведе разлоге због којих је привремено спречен да обавља мењачке послове и период у коме привремено неће обављати мењачке послове а који може трајати до шест месеци. Након истека наведеног периода, овлашћени мењач исти може продужити, с тим да укупно трајање не може бити дуже од годину дана од почетка привременог престанка.

Овлашћени мењач дужан је да, истог дана кад је привремено престао да обавља мењачке послове на једном или више мењачких места, сву ефективу и сву готовину с тог/тих мењачких места пренесе на мењачко место које наставља да ради или да их уплати на своје рачуне код банке, односно банака. Ако је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове само на банкомату/банкоматима који припадају мењачком месту на коме и даље обавља мењачке послове - дужан је да истог дана сву ефективу и сву готовину с тог/тих банкомата уплати на исплатно-уплатно благајничко место с којим је банкомат повезан у погледу снабдевања готовином у динарима и у ефективном страном новцу. У случају да је привремено престао да обавља мењачке послове на свим мењачким местима, овлашћени мењач је дужан да сву ефективу прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана кад је обављао мењачке послове на свим мењачким местима. Доказ о продаји ефективе банци/уплати готовине на свој текући рачун овлашћени мењач је дужан да заједно са обавештењем о привременом престанку обављања мењачких послова поднесе Народној банци Србије.

Поступање супротно одредбама наведене одлуке представља прекршај који је прописан одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

 

 

 

Сазнајте више...
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова
Регистар овлашћених мењача
Стицање цертификата за обављање мењачких послова
Привремени престанак обављања мењачких послова код овлашћених мењача
Трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту
Обавештења
Контакт

Погледајте...
Прописи
Центар за мењачки софтвер и мењачке послове
Процедура у случају привременог престанка рада на једном или више благајничких, односно мењачких места
Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака
Откупљена и продата ефектива
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ
Притужбе на рад овлашћеног мењача