latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Мењачки послови

Мењачки послови су послови куповине од физичких лица и продаје тим лицима ефективног страног новца и чекова који гласе на страну валуту, у складу с прописима.

Обављање мењачких послова регулисано је, поред осталог, одредбама члана 39. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)  и Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, бр. 84/2018 и 86/2018).

Мењачке послове могу да обављају: банке, резидент привредни субјект који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (јавни поштански оператор) и резиденти – правна лица и предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова.

Овлашћење за обављање мењачких послова издаје Народнa банкa Србије.

 

Важно обавештење:

Наредна обука за стицање цертификата за обављање мењачких послова планирана је за четвртак, 5. март 2020. године

 

Сазнајте више...
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене адресе мењачког места - пресељења
Добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене осталих података
Регистар овлашћених мењача
Стицање цертификата за обављање мењачких послова
Трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту
Регистар издатих цертификата за обављање мењачких послова
Обавештења
Контакт

Погледајте...
Прописи
Центар за мењачки софтвер и мењачке послове
Процедура у случају привременог престанка рада на једном или више благајничких, односно мењачких места
Минимални и максимални износи по мењачким пословима банака
Откупљена и продата ефектива
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ