latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту

Трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту

Уз захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту, доставља се следећа документација:

  1. обавештење о трајном престанку обављања мењачких послова које је доставио банци/банкама;
  2. збирни дневник благајне – ефектива и збирни дневник благајне – динари за последњи радни дан мењачког места; 
  3. доказ о продаји ефективе и уплати готовине на свој текући рачун код банке/доказ о преносу на мењачко место које наставља са радом;
  4. овлашћење за мењачко место на коме трајно престаје да ради (оригинал); 
  5. доказ о уплаћеној накнади за решавање по захтеву за издавање решења о трајном престанку обављања мењачких послова на мењачком месту, на захтев овлашћеног мењача у износу од 840 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге тарифни број 2. тачка 29. Јединствене тарифе, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020029-МБР; 
  6. доказ о уплати Републичке административне таксе из тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 870 динара, број рачуна 840-742221843-57, модел 97.


Образац: