latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Банкарски систем

Отварање филијале, другог организационог облика или представништва банке у иностранству

Према Закону о банкама, на отварање филијале, другог организационог облика или представништва банке у иностранству примењују се одредбе овог закона и Одлуке о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за отварање филијале или представништва банке у иностранству .

Банка је дужна да за отварање филијале, другог организационог облика или представништва банке у иностранству затражи писмену сагласност Народне банке Србије. На друге организационе облике банака у иностранству сходно се примењују одредбе Закона о банкама и поменуте одлуке које се односе на отварање филијале банака у иностранству.

Услови и начин давања банци сагласности Народне банке Србије за отварање филијале, другог организационог облика или представништва банке у иностранству прописани су Одлуком о ближим условима и начину давања и одузимања сагласности за отварање филијале или представништва банке у иностранству, која се примењује од 1. октобра 2006. године.

Банка оснивач је дужна да Народној банци Србије поднесе извештај о пословању филијале, представништва или другог организационог облика у иностранству у протеклој години до 31. марта текуће године, као и да је без одлагања обавести о свим променама значајним за њихово пословање.

Народна банка Србије води Регистар датих сагласности за отварање филијала, других организационих облика и представништава банака у иностранству у складу са Одлуком о начину вођења Регистра датих сагласности за отварање филијала, других организационих облика и представништава банака у иностранству.