Народна банка Србије
 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике

Инструменти монетарне политике

Референтна каматна стопа је основни инструмент монетарне политике Народне банке Србије. Ову каматну стопу Народна банка Србије примењује у спровођењу главних операција на отвореном тржишту (тренутно у спровођењу реверзних репо трансакција, односно репо трансакција продаје хартија од вредности, с роком доспећа трансакције од једне недеље).

Остали инструменти монетарне политике Народне банке Србије имају помоћну улогу – доприносе несметаној трансмисији утицаја референтне каматне стопе на тржиште, као и развоју финансијских тржишта. Ти инструменти су:

 • oперације на отвореном тржишту,
 • oбавезна резерва, 
 • кредитне и депозитне олакшице (сталне олакшице),и
 • интервенције на девизном тржишту.

Инструменти монетарне политике не утичу директно на циљеве монетарне политике. Дешава се да прође и много месеци пре него што њихови ефекти постану видљиви. Народна банка Србије се стога усредсређује на остваривање оперативних и прелазних циљева. Оперативни циљ се лако контролише, али је удаљен од крајњег циља, док се прелазни циљ теже контролише, али је ближи крајњем циљу. 

Као и у случају развијенијих тржишних привреда, нарочито оних у режиму инфлаторног таргетирања, Народна банка Србије користи каматне стопе на међубанкарскoм тржишту новца као оперативни циљ, а као прелазни пројекцију инфлације.

Инструменти монетарне политике

Операције на отвореном тржишту

Народна банка Србије операције на отвореном тржишту спроводи с циљем регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици. Те операције се, у зависности од циљева, динамике и начина спровођења, разврставају на:

 • главне операције,
 • операције дужих рочности, и
 • операције финог подешавања.

Народна банка Србије спроводи операције на отвореном тржишту обављањем трансакција репо или трајне куповине и продајом хартија од вредности.

Основне карактеристике концепта спровођења операција на отвореном тржишту

Обавезна резерва

Обавезна резерва представља износ средстава који су банке у обавези да држе на рачунима код централне банке.

Износ обавезне резерве обрачунава се применом стопе обавезне резерве на основицу за њен обрачун. Основицу за обрачун обавезне резерве могу чинити укупни извори средстава (депозити, кредити и хартије од вредности) или пак део извора (нпр. само депозити). Стопа обавезне резерве може бити јединствена или пак диференцирана према рочној и/или валутној структури извора средстава.

Променом стопе обавезне резерве утиче се на смањење или проширење кредитног потенцијала банака, као и на повлачење, односно креирање допунске ликвидности банака. У тржишним привредама, стопа обавезне резерве има већи значај као инструмент кредитног регулисања, а мањи као инструмент регулисања ликвидности банака.

Народна банка Србије обавезну резерву користи као помоћни инструмент само када су исцрпени ефекти осталих тржишних мера монетарног регулисања. Одлуку о висини стопа, као и основици за обрачун обавезне резерве, доноси Извршни одбор Народне банке Србије. >>>
 

Кредитне и депозитне олакшице (сталне олакшице)

Сталне олакшице централне банке обухватају кредитне и депозитне олакшице које су банкама стално расположиве. Те операције имају преконоћну рочност, а иницирају их банке. Кредитне олакшице обухватају коришћење кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге квалификованих хартија од вредности. Под депозитним олакшицама подразумева се преконоћно депоновање вишкова ликвидних средстава банака код Народне банке Србије.

Каматне стопе на сталне олакшице представљају својеврстан коридор за каматне стопе на међубанкарском тржишту новца. Оне представљају битан сигурносни фактор у процесу управљања ликвидношћу банкарског сектора, утичући тиме на смањење флуктуација краткорочних каматних стопа на међубанкарском тржишту, које би биле израженије да те олакшице не постоје.

Каматне стопе на сталне преконоћне олакшице, тј. коридор за преконоћну каматну стопу на међубанкарском тржишту новца, одређује се према висини референтне каматне стопе и тренутно се креће у распону:

 • стопа на кредитне олакшице – референтна каматна стопа +1 п.п.
 • стопа на депозитне олакшице – референтна каматна стопа –1 п.п.

Кредит за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности

Депоновање вишкова ликвидних средстава банака код НБС

Интервенције на девизном тржишту

У режиму циљања инфлације, девизне интервенције представљају ретко коришћен секундарни инструмент, који доприноси остваривању циљане стопе инфлације када се исцрпи могућност за делотворни утицај референтне каматне стопе на инфлацију.

Народна банка Србије девизне интервенције спроводи изузетно ради:

 1. ублажавања претеране дневне осцилације курса динара,
 2. обезбеђивања финансијске стабилности, и 
 3. одржавања адекватног нивоа девизних резерви.

Краткорочни кредит за ликвидност на основу залоге хартија од вредности

Поред наведених основних инструмената монетарне политике, Народна банка Србије банкама одобрава и краткорочне кредите за ликвидност на основу залоге хартија од вредности. Током 2009. и 2010. године, ти кредити одобравани су као мера подршке финансијској стабилности. Од 1. јануара 2011. године, Народна банка Србије, као меру за одржавање ликвидности банака, банкама омогућава да учествују на аукцијама које она организује с циљем добијања кредита у динарима с роком доспећа до годину дана на основу залоге хартија од вредности. >>>