latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Обавезна резерва

Камата по основу обавезне резерве

Народна банка Србије плаћа банкама камату на износ оствареног просечног дневног стања издвојене динарске обавезне резерве у обрачунском периоду до нивоа који не прелази износ обрачунате динарске обавезне резерве. Камата се обрачунава и плаћа по каматној стопи у висини 0,75% на годишњем нивоу, и то другог радног дана по истеку обрачунског периода.

Народна банка Србије наплаћује од банака камату по каматној стопи: 

  • у висини референтне каматне стопе увећане за 5 процентних поена на износ разлике између обрачунатог износа и оствареног просечног дневног стања издвојене динарске обавезне резерве и на износ разлике између прописаног и обрачунатог износа динарске обавезне резерве;
  • у висини тромесечног EURIBOR-a, који важи на дан обрачуна камате, увећаног за 5 процентних поена на износ разлике између обрачунатог износа и оствареног  просечног дневног стања издвојене девизне обавезне резерве и на износ разлике између прописаног и обрачунатог износа девизне обавезне резерве;
  • у висини тромесечног EURIBOR-a, који важи на дан обрачуна камате, увећаног за 5 процентних поена на износ позитивне разлике између оствареног просечног дневног стања издвојене девизне обавезне резерве  и обрачунатог износа девизне обавезне резерве.

Народна банка Србије обрачунава камату до краја месеца за претходни обрачунски период, а наплаћује до 8. у наредном месецу.

Камата по основу обавезне резерве обрачунава се и плаћа, односно наплаћује у валути у којој се врши издвајање обавезне резерве, тј. у динарима и еврима.