latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Обавезна резерва

Издвајање динарске и девизне обавезне резерве

Обрачуната динарска обавезна резерва је шира категорија од обрачунате обавезне резерве у динарима, а чини је збир:    

  • обрачунате обавезне резерве у динарима; 
  • 38% динарске противвредности обавезне резерве у еврима обрачунате на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу до две године; 
  • 30% динарске противвредности обавезне резерве у еврима обрачунате на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу преко две године.

Обрачуната динарска обавезна резерва се издваја у динарима.

Обрачуната девизна обавезна резерва је ужа категорија од обрачунате обавезне резерве у еврима, а чини је:

  • 62% обавезне резерве у еврима обрачунате на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу до две године;      
  • 70% обавезне резерве у еврима обрачунате на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу преко две године.

Обрачуната девизна обавезна резерва издваја се у еврима, с тим да банке код којих би, због издвајања девизне обавезне резерве у еврима, показатељ девизног ризика био већи од оног који је прописан одлуком Народне банке Србије којом се уређује адекватност капитала банке, могу девизну обавезну резерву издвајати и у америчким доларима.