Народна банка Србије
 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Обавезна резерва

Обрачун обавезне резерве у динарима и еврима

Обрачун обавезне резерве се врши применом одговарајућих стопа на износ просечног дневног књиговодственог стања динарских и девизних обавеза које чине основицу за обрачун обавезне резерве у претходном календарском месецу, при чему се узимају у обзир сви дани у том месецу.

Обавезна резерва на динарске изворе се обрачунава по стопи од: 

  • 5% – на део динарске основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу до две године; 
  • 0% – на део динарске основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу преко две године.

Применом ових стопа добија се обрачуната обавезна резерва у динарима.

Обавезна резерва на девизне изворе се обрачунава по стопи од: 

  • 20% – на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу до две године, а изузетно по стопи од 100% на део девизне основице коју чине динарске обавезе индексирене девизном клаузулом са уговореном рочношћу до две године; 
  • 13% – на део девизне основице коју чине обавезе са уговореном рочношћу преко две године, а изузетно по стопи од 100% на део девизне основице коју чине динарске обавезе индексиране девизном клаузулом са уговореном рочношћу преко две године.
     

Применом ових стопа добија се обрачуната обавезна резерва у еврима.