latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Инструменти монетарне политике | Обавезна резерва

Основица за обрачун обавезне резерве

Према Одлуци о обавезној резерви банака код Народне банке Србије, oсновицу за обрачун обавезне резерве чине просечна дневна књиговодствена стања обавеза из претходног календарског месеца, чији су основ:

  • динарски депозити, кредити, хартије од вредности и друге динарске обавезе, укључујући и делове динарских депозита примљених по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица, а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита, осим динарских обавеза индексираних девизном клаузулом; 
  • девизни депозити, кредити, хартије од вредности и друге девизне обавезе, као и депозити, кредити и друга девизна средства примљена из иностранства по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица, укључујући и динарске обавезе индексиране девизном клаузулом.

Изузетно, банке не обрачунавају обавезну резерву на износ: 

  • обавеза према Народној банци Србије;  
  • обавеза према банкама које издвајају обавезну резерву код Народне банке Србије;
  • субординираних обавеза које су укључене у обрачун допунског капитала банке у складу са одлуком Народне банке Србије којом се уређује адекватност капитала банке;
  • динарских и девизних обавеза по основу средстава која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција чији су оснивачи стране државе, односно међународне финансијске организације, и то посредством државе као главног дужника односно власника тих средстава, или непосредно, уз услов да при репласирању тих средстава каматне марже буду ниже од просечних каматних маржи на кредите које банка одобрава из осталих извора средстава.

Ради очувања и јачања стабилности финансијског система Републике Србије, Извршни одбор Народне банке Србије може да одлучи да банка у одређеном периоду не обрачунава обавезну резерву на укупне обавезе или на део обавеза банке, и то нарочито у случају реструктурирања банке у складу са законом којим се уређују банке и/или када се оцени да банка има проблеме с ликвидношћу.

Просечно дневно књиговодствено стање девизних обавеза, као и динарских обавеза индексираних девизном клаузулом, које чине део девизне основице изражава се у еврима, с тим што се за сваки дан средства деноминована у другим валутама – укључујући и динаре, прерачунавају у евре применом званичних средњих курсева динара Народне банке Србије за одговарајуће валуте.

Обрачун обавезне резерве банке врше једанпут месечно, 17. у месецу, односно радног дана који му претходи уколико је 17. у месецу нерадни дан.