latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Закони

Закон о Народној банци Србије
Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2004, 85/2005 –  др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС и 44/2018. 

Закон о банкама 
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/2005) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2010 и 14/2015.

Закон о осигурању 
"Службени гласник РС", бр.139/2014
Примењује се после истека шест месеци од дана ступања на снагу, осим одредаба члана 233, као и одредаба чл. 234, 235. и 262. ст. 1. и 3. у делу који се односи на страно друштво за реосигурање, односно његов огранак, које ће се примењивати од дана приступања Републике Србије Светској трговинској организацији, одредаба чл. 232, 236, 237. и 262. ст. 2. и 4, као и одредаба чл. 234, 235. и 262. ст. 1. и 3. у делу који се односи на страно друштво за осигурање, односно његов огранак, које ће се примењивати после истека четири године од дана приступања Републике Србије Светској трговинској организацији, и одредаба чл. од 238. до 255. и члана 263, које ће се примењивати од дана приступања Рeпублике Србије Европској унији.
Закон о осигурању
Пречишћен текст сачињен на основу текста Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/2004) и његових измена и допуна, односно исправки објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 70/2004 – испр., 61/2005, 61/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 101/2007, 63/2009 – одлука Уставног суда, 107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013.

Закон о обавезном осигурању у саобраћају
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 51/2009) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука Уставног суда.

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005) и његових измена и допуна објављених у "Службеном гласнику РС", бр. 31/2011.

Закон о финансијском лизингу
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о финансијском лизингу ("Службени гласник РС", бр. 55/2003) и његових измена и допуна објављених у "Службеном гласнику РС", бр. 61/2005, 31/2011, 99/2011 – др. закон и 99/2011 – др. закон.

Закон о заштити корисника финансијских услуга 
Пречишћен текст сачињен на основу текста Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 139/2014.

Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину
„Службени гласник РС“, бр. 44/2018

Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима
„Службени гласник РС“, бр. 31/2019

Закон о платним услугама
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 44/2018.
Закон о платном промету
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о платном промету ('Службени лист СРЈ', бр. 3/2002) и његових измена и допуна објављених у 'Службеном листу СРЈ', бр. 5/2003 и 'Службеном гласнику РС', бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон

Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица
„Службени гласник РС“, бр. 44/2018

Закон о девизном пословању 
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018.

Закон о осигурању депозита 
Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр. 14/2015) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/2017 и 73/2019.

Закон о Агенцији за осигурање депозита
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 14/2015) и његове допуне објављене у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/2017.

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Службени гласник РС“, бр. 14/2015), као и члана 25. Закона о финансијском обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 44/2018).

Закон о затезној камати
"Службени гласник РС", бр. 119/2012

Закон о рачуноводству
"Службени гласник РС", бр. 73/2019
Закон о рачуноводству
Овај пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 30/2018 и 73/2019 – др. закон.

Закон о ревизији
"Службени гласник РС", бр. 73/2019

Закон о тржишту капитала
Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 112/2015, 108/2016 и 9/2020. 

Закон о финансијском обезбеђењу
„Службени гласник РС“, бр. 44/2018
Примењује се од 1. јануара 2019. године.

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2019.

Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност
„Службени гласник РС“, бр. 68/2015

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о регулисању јавног дуга СР Југославије по основу девизне штедње грађана ("Службени лист СРЈ", бр. 36/2002 и његових измена објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 80/2004 – Одлука Уставног суда РС и 101/2005 – др. закон и 108/2016.

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке АД, Београд, у ликвидацији, и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе ДД. Подгорица
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о регулисању јавног дуга СР Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке, а.д., Београд, у ликвидацији, и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе, д.д., Подгорица  ("Службени  лист СРЈ", бр. 36/2002) и његових измена објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 101/2005 – др. закон.

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
Пречишћени текст сачињен је на основу текста Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС“, бр. 108/2016) и његових измена и допуна објављених у „Службеном гласнику РС“, бр. 113/2017 и 52/2019.

Закон о регулисању односа између Савезне Републике Југославије и правних лица и банака са територије Савезне Републике Југославије које су првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског и Лондонског клуба 
Пречишћени текст сачињен на основу текста Закона о регулисању односа између Савезне Републике Југославије и правних лица и банака са територије Савезне Републике Југославије које су првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског и Лондонског клуба ('Службени лист СРЈ', бр. 36/2002) и Одлуке Савезног уставног суда И У бр. 180/2002, 205/2002 и 256/2002 ('Службени лист СРЈ', бр. 7/2003)

Закон о регулисању обавеза Републике Србије по основу зајма за привредни развој
"Службени гласник РС", бр. 43/2004