Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области послова надзора над обављањем делатности осигурања

Прописи донети на основу Закона о осигурању

Уредба о одређивању ризика који се могу осигурати, односно реосигурати код страног друштва за осигурање, односно реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 56/2015

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије novo-cir
"Службени гласник РС" бр. 29/2018

Одлука о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије novo-cir
"Службени гласник РС", бр. 55/2015, /исправка 69/2015/, 36/2017 и 29/2018

Одлука о адекватности капитала друштва за осигурање/реосигурање 
"Службени гласник РС", бр. 51/2015

Одлука о условима и начину вршења надзора над пословањем друштва за осигурање/реосигурање и других субјеката надзора у делатности осигурања
"Службени гласник РС", бр. 51/2015

Одлука о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 51/2015, 29/2018 и 84/2020

Одлука о допуни Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС" 84/2020

Одлука о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 51/2015 и 29/2018

Одлука о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 55/2015 и 88/2019

Одлука о измени и допунама Одлуке о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 88/2019

Одлука о извештавању друштва за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 55/2015

Одлука о техничким резервама
„Службени гласник РС“, бр. 42/2015 и 36/2017

Одлука о инвестирању средстава осигурања
"Службени гласник РС", бр. 55/2015 и 111/2017

Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћеног актуара
"Службени гласник РС", бр. 38/2015 и 36/2017

Одлука о садржини мишљења овлашћеног актуара 
"Службени гласник РС", бр. 38/2015

Одлука о садржини извештаја о обављеној ревизији финансијских извештаја друштва за осигурање/реосигурање
"Службени гласник РС", бр. 42/2015

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању
"Службени гласник РС" 29/2018

Одлука о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању
"Службени гласник РС", бр. 55/2015 и 29/2018

Одлука о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању 
"Службени гласник РС", бр. 38/2015 и 11/2017

Одлука о садржини и начину вођења регистара података о друштвима за осигурање/реосигурање и другим субјектима надзора у делатности осигурања 
"Службени гласник РС", бр. 42/2015 и 11/2017

Одлука о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Прописи донети на основу Закона о рачуноводству

Прописи у примени почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2021. године

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање
"Службени гласник РС“, бр. 93/2020

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
„Службени гласник РС“, бр. 93/2020

Одлука о садржају и форми статистичког извештаја за друштва за осигурање
„Службени гласник РС“, бр. 93/2020

*****

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање
"Службени гласник РС“, бр. 135/2014 и 102/2015

Одлука о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
„Службени гласник РС“, бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015

Одлука о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за осигурање
„Службени гласник РС“, бр. 135/2014

Прописи донети на основу Закона о обавезном  осигурању у саобраћају

Уредба о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају
"Службени гласник РС", бр. 89/2009

Уредба о утврђивању најниже суме осигурања на коју може бити уговорено осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима
"Службени гласник РС", бр. 108/2014

Одлука о садржини обрасца полисе осигурања од аутоодговорности и начину вођења евиденције преузетих полиса
„Службени гласник РС“, 32/2010 и 99/2010

Одлука о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу
"Службени гласник РС", бр. 24/2010, 60/2011 i 84/2020

Одлука о измени Одлуке о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу
"Службени гласник РС", бр. 84/2020

Одлука о основним критеријумима бонус-малус система, подацима за примену тог система и највишем бонусу 
"Службени гласник РС", бр. 24/2010 и 60/2011

Прописи донети на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019