latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области статистике

Усклађивање са међународним статистичким стандардима

Монетарна статистика

Прописи у примени од 1.јануара 2018.године

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014 и 101/2017

Одлука о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 13/2019

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014, 101/2017 и 13/2019

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о измени Oдлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
"Службени гласник РС", бр. 13/2019

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017 и 13/2019

Прописи у примени до 31.децембра 2017.године

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке
"Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014

Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
"Службени гласник РС", бр. 71/2014 и 135/2014

Статистика каматних стопа на кредите и депозите банака

Прописи у примени од 1. 3. 2017. 

Упутство о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака (пречишћен текст)
„Службени гласник РС“, бр. 42/2010, 2/2012 и 86/2019

Методологија начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака
(пречишћен текст)

Одлука о изменама и допунама Методологије начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака 

Упутство за електронско достављање података из области статистике каматних стопа банака (ажурирано 16. 01. 2020)

Прописи у примени од 1. 1. 2015. до 28. 2. 2017.

Упутство о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака (пречишћен текст)
„Службени гласник РС“, бр. 42/2010 и 2/2012

Методологија начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака
(пречишћен текст)

Одлука о изменама и допунама Методологије начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака 

Упутство за електронско достављање података Народној банци Србије о подацима о каматним стопама на кредите и депозите (ажурирано 27. 4. 2015) 

Прописи у примени до 31. 12. 2014.

Упутство о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака
(пречишћен текст) „Службени гласник РС“, бр. 42/2010 и 2/2012

Методологија начина израчунавања каматних стопа на кредите и депозите банака
(пречишћен текст)

Статистика платног биланса

Одлука о условима и начину обављања платног промета са иностранством 
"Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007  38/2010 и 111/2015

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
"Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017 и 98/2020

Упутство о изменама и допунама Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
"Службени гласник РС", бр. 82/2017

Одлука о обавези извештавања у пословању са иностранством 
"Службени гласник РС", бр. 87/2009 и 40/2015

Упутство за спровођење Одлуке о обавези извештавања у пословању са иностранством 
"Службени гласник РС", бр. 87/2009 и 40/2015

Статистика хартија од вредности

Одлука о извештавању о пословима с хартијама од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 40/2015

Упутство за електронско достављање података Народној банци Србије о пословима с хартијама од вредности

Секторска класификација институционалних сектора према Европском систему рачуна (ESA2010) 

Секторска класификација ( .xlsx) 

Статистика сектора осигурања

Одлука о достављању Народној банци Србије података о имовини и обавезама друштва за осигурање 
„Службени гласник РС“, бр. 7/2012

Календар за достављање података за сектор осигурања за 2020. годину 

Упутство за израду извештаја о имовини и обавезама друштва за осигурање 
(ажурирано 8. 6. 2012)

Упутство за електронско достављање података друштва за осигурање о стању имовине и обавеза по секторима
(ажурирано 17. 1. 2020)

Најчешће постављана питања
(ажурирано 10. 3. 2015)

Статистика факторинг и форфетинг компанија

Одлука о достављању Народној банци Србије статистичких података о имовини и обавезама привредних друштава која се баве пословима факторинга и форфетинга 
„Службени гласник РС“, бр. 35/2012 и 28/2013

Календар за достављање података привредних друштава која се баве пословима факторинга и форфетинга за 2020. годину 

Упутство за израду извештаја о имовини и обавезама привредних друштава која се баве пословима факторинга и форфетинга  (ажурирано 15. 4. 2013)

Статистика давалаца финансијског лизинга

Одлука о достављању Народној банци Србије статистичких података о имовини и обавезама давалаца финансијског лизинга  
„Службени гласник РС“, бр. 102/2012

Календар за достављање података давалаца финансијског лизинга за 2020. годину 

Упутство за израду извештаја о имовини и обавезама давалаца финансијског лизинга

Упутство за електронско достављање података о имовини и обавезама давалаца финансијског лизинга 

Најчешће постављана питања
(ажурирано 14. 3. 2013)

Секторска класификација

Секторска класификација користи се искључиво за потребе израде статистичких извештаја који се достављају Народној банци Србије.

Страна правна лица (део Сектора 71 за биланс стања) ажурирано 03. јуна 2020. године.

Секторска класификација институционалних сектора према Европском систему рачуна (ESA2010)

Август 2020. ( .txt)( .xlsx)

Јул 2020. ( .txt)( .xlsx)

Јун 2020. ( .txt)( .xlsx)

Статистика финансијских рачуна 

Споразум о сарадњи у области статистике националних рачуна сектора државе и с њом повезаних статистика