Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области послова платног система

Прописи из области платних услуга и платних система

Инструкција о важењу Инструкција које је Народна банка Србије донела за време ванредног стања у вези са исплатама пензија и других новчаних средстава за лица са навршених 65 и више година живота

Инструкција о привременом начину исплате новчаних средстава са динарских и девизних рачуна лица са навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената

Одлука о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19
„Службени гласник РС“ бр. 42/2020

Инструкција о начину исплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије с посебних наменских рачуна novo-cir

Инструкција за спровођење Oдлуке о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19 novo-cir

Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна
"Службени гласник РС", бр. 55/2015 и 82/2017 и 69/2018

Одлука о измени и допунама одлуке о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 69/2018

Одлука о јединственој структури текућих рачуна 
„Службени гласник РС“ бр. 55/2015

Одлука о одређивању јединствених идентификационих бројева пружалаца платних услуга

Одлука о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима  novo-cir
"Службени гласник РС", бр. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018 и 22/2019

Одлука о утврђивању листе репрезентативних услуга повезаних с платним рачуном
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о утврђивању прегледа услуга и накнада повезаних с платним рачуном
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о садржини и начину достављања и објављивања података о накнадама које пружаоци платних услуга наплаћују корисницима платних услуга
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Упутство за електронско достављање података о накнадама пружаоца платних услуга -  1 | 2 (ажурирано 11. 3. 2019)

Одлука о утврђивању изгледa и садржаја извештаја о наплаћеним накнадама
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлукa о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења  novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 65/2018, 78/2018 и 20/2019

Одлукa изменама и допунама Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 20/2019

Одлукa о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења 
„Службени гласник РС“, бр. 65/2018 и 78/2018

Одлука о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему novo-cir
"Службени гласник РС", бр. 78/2018

Одлукa o садржини, роковима и начину достављања података које пружаоци платних услуга достављају Народној банци Србије
"Службени гласник РС", бр. 57/2015, /исправка 59/2015/

Одлука о садржини, роковима и начину достављања података о међубанкарским накнадама
„Службени гласник РС“ бр. 69/2018

Упутство за електронско достављање података о међубанкарским накнадама -  1 | 2 (ажурирано 1. 3. 2019) 

Одлука о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 55/2015

Прописи у вези са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

Прописи из области надгледања/надзора платних система

Одлука о утврђивању битних платних система

 Одлука о начину и критеријумима за утврђивање битних платних система novo-cir
„Службени гласник РС“, бр. 90/2018

Одлука о ближим условима и начину давања дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозволе за рад платног система и сагласности на измене и допуне правила рада платног система
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о садржају и начину вођења  евиденције платних система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о почетном капиталу и минималном капиталу оператора платног система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о почетном капиталу, капиталу и капиталном захтеву оператора платног система
„Службени гласник РС“ бр. 99/2018 

Одлука о ближим условима и начину вршења надзора над пословањем платних система 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Одлука о начину одржавања и унапређивања стабилног и сигурног рада платног система и извештавању Народне банке Србије 
"Службени гласник РС", бр. 49/2015

Правила рада и упутства за платне системе Народне банке Србије

Правила рада RTGS платног система Народне банке Србије

Одлука о изменама Правила рада RTGS платног система Народне банке Србије

Правила рада Клиринг платног система Народне банке Србије

Одлука о измени Правила рада Клиринг платног система Народне банке Србије

Одлука о измени и допунама Правила рада Клиринг платног система Народне банке Србије

Правила рада IPS платног система Народне банке Србије

Упутство о издавању, размени и заштити порука у електронском облику у платним системима Народне банке Србије

Упутство о формату и намени електронских порука које се размењују у RTGS и Клиринг платним системима Народне банке Србије

Упутство о измени Упутства о формату и намени електронских порука које се размењују у RTGS и Клиринг платним системима Народне банке Србије

Инструкције  за извршавање директних задужења са рачуна учесника у RTGS платном систему Народне банке Србије

Правила рада међубанкарског клиринг система у девизама

Оперативна правила за клиринг међународних плаћања