latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Прописи

Прописи из области монетарне политике

Програм монетарне политике

Каматне стопе

Одлука о висини референтне каматне стопе Народне банке Србије 

Одлука о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике 

Одлука о допуни Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике

Одлука о начину обрачуна, наплате и плаћања камате Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 98/2012 и 125/2014

Одлука о висини есконтне стопе Народне банке Србије 
"Службени гласник РС", бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010

BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)

Одлука о достављању Народној банци Србије података о позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту 
"Службени гласник РС", бр. 28/2018

Упутство за израду и електронско достављање Народној банци Србије података о позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту 

Обавезна резерва

 Одлука о обавезној резерви банака код Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 76/2018

Упутство за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 76/2018, 21/2019 и 102/2020

Упутство о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 21/2019

Упутство за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 76/2018

Преглед рачуна - ОР (Важи од 1. 1. 2018)

Упутство за електронско достављање података банака Народној банци Србије о обрачуну динарске и девизне обавезне резерве 

Упутство за електронско достављање података о обавезама по основу средстава које банке примају од МФО, влада и финансијских институција чији су оснивачи стране државе (ажурирано 31. 1. 2020) 

Упутство за  електронско достављање података   банака  Народној  Банци Србије извештаја о стању динарских кредита по основу гарантне шеме који испуњавају прописане услове  (ажурирано 04. 8. 2020)

Монетарни агрегати

Упутство о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
„Службени гласник РС“, бр. 137/2014, 114/2017 и 21/2019

Упутство о изменама и допунама Упутства о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања
„Службени гласник РС“, бр. 21/2019

Упутство о достављању података банака ради праћења одређених монетарних кретања 
„Службени гласник РС“, бр. 137/2014 и 114/2017

Операције на отвореном тржишту

Одлука о условима и начину издавања и продаје краткорочних хартија од вредности 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011

Одлука о утврђивању главних операција на отвореном тржишту 
„Службени гласник РС“, бр. 119/2012

Одлука о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 34/2013, 74/2020 и 98/2020

Оквирни репо уговор

Оквирни уговор о трајној купопродаји хартија од вредности

Упуство за спровођење аукцијске куповине/продаје хартија од вредности 
„Службени гласник РС“, бр. 46/2011 и 41/2013

Сталне олакшице

Кредитне олакшице

Одлука о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
"Службени гласник РС", бр. 52/2008, 40/2010, 3/2011, 18/2011, 34/2013, 8/2019, 74/2020 и 98/2020

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 21/2019

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања кредита за одржавање дневне ликвидности банака на основу залоге хартија од вредности 
„Службени гласник РС“, бр. 52/2008 и 41/2013

Преглед јединствених шифара банака које се користе при попуњавању платног налога

Депозитне олакшице

Одлука о условима и начину депоновања вишкова ликвидних средстава банака код Народне банке Србије 
"Службени гласник РС", бр. 48/2004, 60/2007, 35/2008 и 73/2008

Краткорочни кредити

Одлука о условима и начину одобравања кредита за хитно обезбеђење ликвидности банака
„Службени гласник РС“, бр. 61/2015

Одлука о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 95/2010, 3/2011, 18/2011, 98/2012, 34/2013, 8/2019, 74/2020 и 98/2020

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности
„Службени гласник РС“, бр. 21/2019

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину одобравања банкама краткорочних кредита за ликвидност на основу залоге хартија од вредности 
„Службени гласник РС“, бр. 100/2010, 3/2011, 18/2011 и 41/2013

Оквирни уговор о краткорочном кредиту

Преглед јединствених шифара банака које се користе при попуњавању платног налога 

Проценат увећања/умањења номиналне вредности хартија од вредности

Одлука о утврђивању процента увећања/умањења номиналне вредности хартија од вредности

Одлука о измени Одлуке о утврђивању процента увећања/умањења номиналне вредности хартија од вредности

Критеријуми за прихватање корпоративних обвезница у монетарним операцијама

Одлука о критеријумима под којима Народна банка Србије у монетарним операцијама може прихватити хартије од вредности које издају домаћа привредна друштва

Одлука о изменама Одлуке о критеријумима под којима Народна банка Србије у монетарним операцијама може прихватити хартије од вредности које издају домаћа привредна друштва

Политика курса динара, домаће девизно тржиште

Одлука о утврђивању режима курса динара 
„Службени гласник РС“, бр. 95/2010

Одлука о условима и начину рада девизног тржишта 
„Службени гласник РС“, бр. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015, 17/2016, 91/2016, 82/2017, 37/2018, 86/2018 и 67/2020

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије сагласно Одлуци о условима и начину рада девизног тржишта (ажурирано 20. 09. 2019) 

Одлука о условима и начину обављања своп куповине и своп продаје девиза између Народне банке Србије и банака 
„Службени гласник РС“, бр. 10/2011 и 18/2012

Одлука о условима и начину обављања спот куповине и спот продаје девиза између Народне банке Србије и банака 
„Службени гласник РС“, бр. 10/2011 и 18/2012

Упутство за обављање аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза између Народне банке Србије и банака 
„Службени гласник РС“, бр. 11/2011 и 18/2012

Одлука о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
„Службени гласник РС“, бр. 3/2018 и 65/2019

Одлука о обављању послова с финансијским дериватима 
„Службени гласник РС“, бр. 76/2018

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије сагласно Одлуци о обављању послова с финансијским дериватима 

Динарска штедња

Одлука о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
„Службени гласник РС“, бр. 98/2016,  114/2017 и 21/2019

Одлука о измени Одлуке о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
„Службени гласник РС“, бр. 21/2019

Одлука о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва 
„Службени гласник РС“, бр. 98/2016 и 114/2017

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије ради праћења динарских штедних улога становништва 

Девизна штедња

Одлука о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,  141/2014, 114/2017 и 21/2019

Одлука о измени Одлуке о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
„Службени гласник РС“, бр. 21/2019

Одлука о достављању Народној банци Србије података банака ради праћења девизне штедње положене код банака
„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,  141/2014 и 114/2017

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије ради праћења девизне штедње положене код банака