Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области контроле пословања банака

Управљање ризицима банке

Одлука о управљању ризицима банке

Одлука о управљању ризицима банке
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019 и 27/2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
„Службени гласник РС“, бр. 88/2019

Одлука о управљању ризицима банке
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 – dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018 и 57/2019

Одлука о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа 
„Службени гласник РС“, бр. 103/2018

Одлука о управљању ризиком ликвидности банке

Одлука о управљању ризиком ликвидности банке 
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016


Адекватност капитала банке

Одлука о адекватности капитала банке

Одлука о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019 и 67/2020

Одлука о измени и допунама Одлуке о адекватности капитала банке
„Службени гласник РС“, бр. 88/2019

Одлука о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016 и 103/2018

Одлука о адекватности капитала банке
„Службени гласник РС“, бр. 46/2011, 6/2013, 51/2014 и 85/2016

Упутства за спровођење појединих одредаба Одлуке о адекватности капитала банке

Упутство за утврђивање статуса неизмирења обавеза  
„Службени гласник РС“, бр. 69/2017

Упутство за спровођење појединих одредаба Одлуке о адекватности капитала банке које се односе на капитал банке 
„Службени гласник РС“, бр. 82/2017


Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке 
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018 и 8/2019

Одлука о измени и допуни Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке 
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017 и 103/2018

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке  
„Службени гласник РС“, бр. 103/2018

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке 
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017 и 114/2017

Одлука о измени и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке  
„Службени гласник РС“, бр. 114/2017

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016 и 101/2017

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке (примењује се од 1. јануара 2018. године) 
„Службени гласник РС“, бр. 101/2017

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке 
„Службени гласник РС“, бр. 94/2011, 57/2012,  123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016 и 91/2016

Одлука о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
„Службени гласник РС“, бр. 69/2016


Одлука о објављивању података и информација банке

Одлука о објављивању података и информација банке 
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о објављивању података и информација банке
„Службени гласник РС“, бр. 125/2014 и 4/2015


Одлуке из области рачуноводства

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017, 38/2018 и 103/2018

Одлука о измени и допуни Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 103/2018

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017 и 38/2018

Одлука о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (примењује се од 19. маја 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 38/2018

Одлука о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014, 101/2017 и 13/2019

Одлука о изменама Одлуке о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке 
"Службени гласник РС", бр. 13/2019

Одлука о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 71/2014, 135/2014 и 101/2017


 Oдлукa о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира 
"Службени гласник РС", бр. 101/2017 и 13/2019

Одлука о измени Oдлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира
"Службени гласник РС", бр. 13/2019

Одлука о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из Контног оквира (примењује се од 1. јануара 2018. године)
"Службени гласник РС", бр. 101/2017

Одлука о рачуноводственом отпису билансне активе банке
„Службени гласник РС“, бр. 77/2017


Давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије

Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 82/2015 и 29/2018

Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 29/2018

Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
„Службени гласник РС“, бр. 82/2015

Одлука о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке 
„Службени гласник РС“, бр. 43/2011, 43/2013, 107/2014 и 30/2015-др. одлука

Одлука о ближим условима и начину давања сагласности за оснивање или стицање подређеног друштва банке 
„Службени гласник РС“, бр. 60/2007


Контрола банке и банкарске групе

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
„Службени гласник РС“, бр. 30/2015 и 1/2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
„Службени гласник РС“, бр. 1/2020

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле банака и посебне ревизије банке
„Службени гласник РС“, бр. 30/2015

Одлука о контроли банкарске групе на консолидованој основи
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, 58/2017 и 54/2018

Одлука о измени и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи
„Службени гласник РС“, бр. 54/2018

Одлука о изменама и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи
„Службени гласник РС“, бр. 58/2017

Одлука о контроли банкарске групе на консолидованој основи 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011


Остали прописи

Одлука о плановима опоравка банке и банкарске групе 
„Службени гласник РС“, бр.  71/2015

Одлука о финансијској подршци унутар банкарске групе
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

Одлука о спољној ревизији банака 
„Службени гласник РС“, бр. 41/2007, 59/2008, 67/2012 и 18/2015

Одлука о ближим условима и начину обављања привремене управе у банци 
„Службени гласник РС“,бр. 30/2015

Одлука о начину и условима идентификације и праћења ризика усклађености пословања банке и управљања тим ризиком 
„Службени гласник РС“, бр. 86/2007, /исправка 89/2007/


Одлуке у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019


Извештавање банака

Одлука о извештавању банака

Одлука о извештавању банака
„Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 103/2016, 101/2017, 46/2018, 8/2019 и 27/2020

Одлукa о изменама одлуке о извештавању банака
„Службени гласник РС“, бр. 67/2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака 
„Службени гласник РС“, бр. 27/2020

Одлука о изменама и допуни Одлуке о извештавању банака
„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

Одлука о извештавању банака
„Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 103/2016, 101/2017 и 46/2018

Одлука о измени Одлуке о извештавању банака
„Службени гласник РС“, бр. 46/2018

Одлука о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака (примењује се од 1. јануара 2018. године)
„Службени гласник РС“, бр. 101/2017

Одлука о извештавању банака (примењује се од 30. јуна 2017. године)
„Службени гласник РС“, бр.  125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016 и 103/2016

Одлукa о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака
„Службени гласник РС“, бр. 67/2020

Одлука о извештавању о адекватности капитала

Одлука о извештавању о адекватности капитала банке
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016, 8/2019 и 27/2020

Одлука о изменама Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 27/2020

Одлука о измени Одлуке о извештавању о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

Одлука о извештавању о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 103/2016

Одлука о извештавању о адекватности капитала банке 
„Службени гласник РС“, бр. 45/2011, /исправка 46/2011/

Одлуке и упутства у вези с подацима које банке достављају Народној банци Србије

Одлука о електронском потписивању докумената с подацима које банке достављају Народној банци Србије 
"Службени гласник РС", бр.28/2009 и 47/2009

Упутство за електронско достављање података из области контроле пословања банака, за банке и банкарске групе  (ажурирано 28. 01. 2020) 

Упутство за електронско достављање података из области контроле пословања банака, за банке и банкарске групе - Базел 3 (ажурирано 15. 04. 2020) 

Упутство о подацима које банке достављају Народној банци Србије ради укључивања тих података у кредитни информациони систем Народне банке Србије 
„Службени гласник РС“, бр. 86/2007, /исправка 89/2007/

Електронске поруке за Регистар потраживања

Упутство о електронском достављању Народној банци Србије података банака о писменим приговорима клијената


Одлуке донете с циљем очувања стабилности банкарског и финансијског система

Одлука о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути 
„Службени гласник РС“, бр. 21/2015 и 51/2015

Одлука о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система
„Службени гласник РС“, бр. 34/2011 и 114/2017

Одлука о изменама и допуни Одлуке о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система
„Службени гласник РС“, бр. 114/2017

Одлука о мерама за очување и јачање стабилности финансијског система 
„Службени гласник РС“, бр. 34/2011