Народна банка Србије
 
Прописи

Прописи из области девизних послова

Мењачки послови

Одлука о условима и начину обављања мењачких послова 
„Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 86/2018 и 53/2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
„Службени гласник РС“, 53/2020

Одлука о условима и начину обављања мењачких послова
„Службени гласник РС“, бр. 84/2018 и 86/2018

Инструкција о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима
Г. бр. 4703 од 6. априла 2020. године

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
„Службени гласник РС“, бр. 86/2018

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
„Службени гласник РС“, бр. 84/2018

Одлука о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената
„Службени гласник РС“, бр. 84/2018

Одлука о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку
„Службени гласник РС“, бр. 84/2018

Упутство о електронском достављању података банака Народној банци Србије сагласно Одлуци о условима и начину обављања мењачких послова -  1 | 2  

Спречавање прања новца

Одлука о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 13/2018, 103/2018 и 57/2019

Одлука о изменама и допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
„Службени гласник РС“, бр. 57/2019

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019 и 84/2020

Одлука о изменама и допуни Одлуке о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 84/2020

Одлука о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

Девизни систем

Одлука о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству
"Службени гласник РС", бр. 85/2011 и 37/2018

Одлука о обављању послова с финансијским дериватима 
„Службени гласник РС“, бр. 76/2018

Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
"Службени гласник РС", бр. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015, 37/2018 и 13/2020

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
"Службени гласник РС", бр. 13/2020

Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
"Службени гласник РС", бр. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 и 37/2018

Одлука о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената
„Службени гласник РС“, бр. 51/2015, 82/20177, 69/2018 и 96/2018

Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства 
"Службени гласник РС", бр. 67/2006, 52/2008 и 18/2009

Одлука о условима и начину обављања платног промета са иностранством 
"Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007, 38/2010 и 111/2015

Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством
"Службени гласник РС", бр. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017 и 98/2020

Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
"Службени гласник РС", бр. 78/2015

Упутство о формату и намени електронских порука које се размењују у систему девизног консолидованог рачуна трезора између Народне банке Србије и Управе за трезор и термински план за размену порука 

Одлука о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
"Службени гласник РС", бр. 51/2015, 3/2016, 29/2016, 91/2016, 24/2017 и 29/2018

Одлука о јединственој структури за идентификацију и класификацију рачуна и о плану рачуна за примену међународних правила и IBAN стандарда 
"Службени гласник РС", бр. 116/2006

Одлука о условима и начину замене страних средстава плаћања за евро 
"Службени лист СРЈ", бр. 71/2001

Одлука о допунама Одлуке о условима и начину замене страних средстава плаћања за евро

Одлука о откупу ефективног страног новца земаља чланица Европске монетарне уније 
"Службени гласник РС", бр. 81/2006, 116/2006 и 24/2007