Народна банка Србије
 
Финансијска стабилност | Показатељи финансијске стабилности

Показатељи финансијске стабилности

У циљу успешног обављања активности очувања и јачања финансијске стабилности у Народној банци Србије израђује се скуп макропруденцијалних показатеља чији је циљ контрола и управљање системским ризиком у финансијском систему земље.

Одабрани макропруденцијални показатељи финансијског сектора

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. T1 2019. T2 2019. T3 2019.
Регулаторни капитал у односу на ризичну активу 21.9 21.4 19.9 19.1 19.9 20.9 20.0 20.9 21.8 22.6 22.3 23.7 23.2 23.6
Основни капитал у односу на ризичну активу 17.9 16.5 15.9 18.1 19.0 19.3 17.6 18.8 20.0 21.6 21.1 22.6 22.1 22.5
Нето проблематични кредити у односу на регулаторни капитал 15.5 26.9 35.5 52.1 52.3 55.9 56.0 44.0 27.1 17.7 9.7 8.2 8.1 7.3
Проблематични кредити у односу на укупне кредите 11.3 15.7 16.9 19.0 18.6 21.4 21.5 21.6 17.0 9.8 5.7 5.5 5.2 4.7
Исправка вредности проблематичних кредита у односу на бруто проблематичне кредите 56.9 50.9 47.2 51.0 50.0 50.9 54.9 62.3 67.8 58.1 60.2 61.3 60.8 60.1
Исправка вредности укупних кредита у односу на бруто проблематичне кредите 73.2 61.4 53.9 57.0 54.9 55.8 59.0 66.8 72.9 66.8 78.7 80.7 79.5 80.3
Принос на активу 2.1 1.0 1.1 0.0 0.4 -0.1 0.1 0.3 0.7 2.1 2.2 1.7 1.8 1.9
Принос на капитал 9.0 4.6 5.3 0.2 2.0 -0.4 0.6 1.5 3.3 10.5 11.3 9.7 9.7 10.5
Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе 75.7 75.1 70.1 70.6 65.0 66.4 66.7 61.3 56.6 50.9 50.5 51.9 48.4 50.4
Ликвидна актива у односу на укупну активу 47.8 49.0 43.7 42.3 38.9 41.0 42.2 40.5 38.9 35.1 35.7 36.6 34.2 35.9
Нето отворена девизна позиција у односу на регулаторни капитал 4.2 1.1 1.6 4.2 4.6 3.3 2.6 2.8 2.3 2.4 4.3 0.5 2.5 0.6

 

Поред анализе макропруденцијалних показатеља, међусобно повезани модели који описују понашање банака, предузећа и домаћинства служе за оцену рањивости, како појединачних институција, тако и финансијског сектора у целини и представљају аналитичку подршку у процесу доношење макропруденцијалних одлука.

Више о квантитативним моделима и њиховим резултатима: