latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Народна банка Србије донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената


С циљем да нашим најстаријим грађанима у току ванредног стања омогући што лакше располагање њиховим новчаним средствима и извршавање плаћања, Народна банка Србије је 31. марта 2020. године донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна лица с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената.

Инструкција се односи на лица која су навршила 65 година, и то у периоду важења забране кретања на јавним местима,  прописана наредбом Министарства унутрашњих послова ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, а која немају овлашћена лица за располагање средствима на свом рачуну, или лица овлашћена за располагање средствима на том рачуну имају навршених 65 и више година живота (у даљем тексту: корисник).
Одредбе Инструкције се такође примењују и на лица млађа од 65 година у случају реиздавања платне картице којој је истекао рок важења.


Инструкцијом се привремено уређује:

  • начин исплате готовог новца у динарима и страној валути с динарских и девизних рачуна корисника;
  • начин пружања платне услуге издавања платних инструмената корисницима.


Исплата готовог новца

Под динарским и девизним рачуном, у смислу ове инструкције, сматра се сваки рачун корисника код банке на коме се налазе новчана средства којима он може располагати у складу са уговором о отварању и вођењу тог рачуна, уговором о новчаном депозиту или другим одговарајућим уговором (нпр. текући рачун, депозит по виђењу или орочени депозит).

Као што је случај са инструкцијом којом је Народна банка Србије привремено уредила начин исплате пензија корисницима, и у овом случају банка је дужна да омогући корисницима исплату новчаних средстава с рачуна на један од следећа два начина за које се корисник определи:

  • исплатом новчаних средстава у просторијама банке овлашћеном лицу, на основу једнократног пуномоћја којим се ово лице овлашћује за подизање новчаних средстава с рачуна корисника. Пуномоћје се може дати алтернативно на обрасцу који је одштампан уз Инструкцију (Прилог 1) или у форми коју утврди банка или у слободној форми, у ком случају то пуномоћје обавезно садржи податке из тог обрасца и не мора бити оверено код нотара, с тим да је овлашћено лице дужно да банци стави на увид лична докумената овлашћеног лица и корисника;
  • исплатом новчаних средстава на кућну адресу корисника у сарадњи са ЈП „Пошта Србије“. Банка може у складу са својим могућностима извршити исплату и на други одговарајући, благовремен и сигуран начин (нпр. преко овлашћеног лица банке или ангажовањем курирске службе).

Корисник се може обратити банци и упутити јој захтев за исплату новчаних средстава на један од наведених начина позивом посебне телефонске линије банке за комуникацију с корисницима, отворене за ову намену, при чему је дужан и да наведе рачун и износ новчаних средстава који би му био исплаћен с тог рачуна на један од тих начина. Банка поред посебне телефонске линије банке за комуникацију с корисницима, може омогућити и достављање захтева и изјашњења корисника о начину исплате новчаних средстава и на други примерени начин коришћењем средстава комуникације на даљину (нпр. електронска пошта, SMS порука или коришћењем налога електронског или мобилног банкарства).

Ако се корисник обрати банци са захтевом за исплату новчаних средстава, у циљу спречавања преварних радњи и злоупотреба, банка је дужна изврши претходну проверу са корисником, позивом регистрованог телефонског броја тог корисника и телефонским разговором који се снима. Банка је дужна да том приликом кориснику укаже на услове под којима је могућа исплата новчаних средстава у складу са овом инструкцијом и закљученим уговором.

Поред исплате готовог новца са рачуна, корисник има могућност да банци поднесе и налог за пренос новчаних средства нпр. с његовог девизног рачуна на динарски платни рачун тог корисника, а такав налог корисник може дати банци и преко овлашћеног лица из пуномоћја.

Имајући у виду ризике од злоупотреба, као и безбедносне ризике у вези са транспортом новчаних средстава на кућну адресу корисника, у складу са одредбама ове инструкције, кориснику се на начине предвиђене Инструкцијом може у једној банци месечно највише исплатити износ у готовом новцу који није већи од 80.000 динара, односно износ ефективног страног новца чија динарска противвредност по званичном средњем курсу није већа од 80.000 динара.

Поред наведеног, а имајући у виду да многи корисници примају новчане дознаке из иностранства, сви пружаоци услуге новчане дознаке (банка, платна институција, институција електронског новца и јавни поштански оператор) дужни су да сходном применом одредаба Инструкције којима се уређује исплата готовог новца са рачуна корисника, омогуће кориснику и исплату новчане дознаке у пуном износу те новчане дознаке.

Издавање платних инструмената

Инструкцијом је уређен и привремени начин издавања и реиздавања платних картица, односно издавања платних инструмената за електронско и мобилно банкарство, а имајући у виду препоруке стручњака да се у време епидемије корона вируса што мање користи готов новац, с обзиром на то да је ризик од преношења вируса већи код употребе новчаница, него нпр. код платних картица. Такође, Инструкцијом је омогућено корисницима да предузимају и друге радње у вези са коришћењем платних картица (као нпр. подношење захтева за деблокаду PIN и сл.).

На исти начин, као што се корисник у складу са Инструкцијом може обратити банци за исплату готовог новца, он се може банци обратити и са захтевом за (ре)издавање платне картице. Дакле, корисник може банци упутити захтев да му банка изда платну картицу било достављањем на кућну адресу, било преко овлашћеног лица са изричитим овлашћењем. Пуномоћје овлашћеном лицу може бити дато алтернативно на обрасцу који је одштампан уз Инструкцију (Прилог 2) или у форми коју утврди банка или у слободној форми, у ком случају то пуномоћје треба да обавезно садржи податке из тог обрасца и не мора бити оверено код нотара, а овлашћено лице је дужно да банци стави на увид лична докумената овлашћеног лица и корисника. Овлашћено лице из пуномоћја може у име и за рачун корисника закључити оквирни уговор о издавању и коришћењу платне картице само ако је на то изричито овлашћено пуномоћјем.

У случају да се корисник изјаснио за издавање платне картице и закључење тог уговора достављањем на кућну адресу корисника ‒ банка је дужна да обезбеди да се понуда за закључење уговора о коришћењу платне картице лично достави на кућну адресу корисника у сарадњи са ЈП „Пошта Србије“ или на други одговарајући начин у складу са одредбама ове инструкције, као и да се на исти начин омогући да корисник потписани уговор достави банци. Како би се у току ванредног стања олакшала процедура за закључење уговора, али и уважили ризици који прате његово закључење у ситуацији када корисник није непосредно присутан у банци, под закључењем уговора о издавању и коришћењу платне картице у складу са Инструкцијом подразумева се и давање изричите писмене сагласности корисника на једнозначно одређене опште услове пословања банке који важе на дан давања писмене сагласности, и који се односе на издавање и коришћење платне картице и садрже обавезне елементе у складу са законом којим се уређују платне услуге, односно у складу са законом којим се уређује заштита корисника финансијских услуга.

Након закључења уговора из става 3. ове тачке и израде платне картице, банка је дужна да на кућну адресу корисника препорученом поштом достави платну картицу с персонализованим сигурносним елементима и дужна је да предузме разумне и одговарајуће мере ради заштите персонализованих сигурносних елемената те картице (нпр. лични идентификациони број).

У случају реиздавања платне картице којој је истекао рок важења, банка може препорученом поштом да достави платну картицу с персонализованим сигурносним елементима на кућну адресу корисника. У супротном, банка је дужна да обавести корисника о томе да је платна картица реиздата и да од тог тренутка корисник у складу са одредбама ове инструкције може изабрати начин достављања реиздате платне картице.

Инструкцијом је предвиђено да ће банка на наведене начине омогућити и кориснику платних услуга који није навршио 65 година живота реиздавање платне картице којој је истекао рок важења.

Инструкцијом је остављена могућност банци да у складу са својим могућностима и примењујући све неопходне мере заштите, персонализоване сигурносне елементе платне картице, као и сву другу потребну документацију која претходи њеном издавању, достави кориснику и путем својих електронских канала за комуникацију с корисницима, укључујући и уз примену поступка за видео-идентификацију корисника када је то применљиво. Поред тога, банка у складу са својим могућностима, може корисницима понудити и закључење уговора о издавању и коришћењу платне картице употребом једног или више средстава комуникације на даљину без истовременог физичког присуства пружаоца услуге и корисника, у складу са законом којим се уређују права корисника финансијских услуга код уговaрања финансијских услуга коришћењем средстава комуникације на даљину.

Када је реч о издавању платних инструмената за електронско и мобилно банкарство, банка је дужна да најкасније у року од седам дана од дана ступања на снагу ове инструкције, успостави посебан контакт центар с најмање три доступна телефона и процедуру за активирање услуге електронског и мобилног банкарства корисника и да информације о томе објави на својој интернет презентацији. Банка је с тим у вези дужна да успостави процедуре за активирање услуге електронског и мобилног банкарства на једноставан и лак начин за спровођење и који кориснике неће одвратити од коришћења тих услуга.

На крају указујемо да ради испуњења обавеза из ове инструкције, банке, ЈП „Пошта Србије“ и друга лица не могу корисницима наплатити накнаде и друге трошкове.

Инструкцију можете преузети овде.