latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

Новости – у вези с блокадом рачуна предузетника регистрованих за обављање делатности такси превоза

Питања: Колико је предузетника регистрованих за обављање делатности такси превоза тренутно у блокади и због ког износа доспелог дуга? Овај податак првенствено нам је потребан за предузетнике регистроване на територији града Београда (Београдски регион), али и на нивоу целе земље, тј. свих предузетника регистрованих за ову делатност.

Одговор: С обзиром на то да Народна банка Србије не води блокаду дужника према делатностима, као критеријум за давање података коришћени су подаци Агенције за привредне регистре о шифрама делатности, односно у обзир су узети привредни субјекти који имају шифру делатности из Уредбе о класификацији делатности: 49.32 – такси превоз.

 

Са стањем на данашњи дан у блокади се налази 3.356 предузетника који имају наведену шифру делатности, са укупним износом блокаде од 1.738.699.744,38 динара, без обрачунате камате.

 

Детаљнији преглед је у следећој табели:

Територија

Број блокираних

 

Укупан износ блокаде

Први ред приоритета

Други ред приоритета

Трећи ред приоритета

РС – без Београда

2.703

1.059.058.281,91

973.417.805,34

56.674.419,29

28.966.057,28

Београд

653

679.641.462,47

637.685.371,27

36.678.000,20

5.278.091,00

РС – укупно

3.356

1.738.699.744,38

1.611.103.176,61

93.352.419,49

34.244.148,28

 

Такође, напомињемо да је редослед приоритета наплате прописан чланом 47. Закона о платном промету, и то:

– први ред приоритета – извршна решења пореских, царинских и других надлежних органа;

– други ред приоритета – извршна судска решења, други извршни наслови, законска овлашћења;

– трећи ред приоритета – налози поверилаца на основу доспелих хартија од вредности, меница или овлашћења које је дужник дао својој банци и свом повериоцу.