Народна банка Србије
 

Корисни линкови

 

Република Србија

Народна скупштина Републике Србије www.parlament.rs
Влада Републике Србије www.srbija.gov.rs
Министарство финансија www.mfin.gov.rs
Министарство привреде www.privreda.gov.rs
Министарство културе и информисања www.kultura.gov.rs
Министарство спољних послова www.mfa.gov.rs
   
Агенција за осигурање депозита www.aod.rs
Агенција за привредне регистре www.apr.gov.rs
Београдска берза www.belex.rs
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности www.crhov.rs
Комисија за хартије од вредности www.sec.gov.rs
Комора овлашћених ревизора www.kor.rs
Привредна комора Србије www.pks.rs
Републички завод за статистику www.stat.gov.rs
Удружење банака Србије www.ubs-asb.com
Управа за спречавање прања новца www.apml.org.rs
 
   

Банке у Србији >>>

   

Централне банке >>> 
(BIS - Central bank and monetary authority websites)

www.bis.org/cbanks.htm
   

Међународне организације

Банка за међународне обрачуне www.bis.org
Европска агенција за реконструкцију www.ear.europa.eu
Европска банка за обнову и развој www.ebrd.org
Европска инвестициона банка www.eib.org
Међународни монетарни фонд www.imf.org
Светска банка www.worldbank.org
   

Остало

Одбор за финансијску стабилност www.financialstabilityboard.org
Међународна организација пензијских супервизора www.iopsweb.org
Међународно удружење супервизора осигурања www.iaisweb.org