Validator

Tehnička provera (validacija) IPS QR kôda


Ovde možete izvršiti tehničku proveru (validaciju) već pripremljenog IPS QR kôda. Potrebno je da učitatate datoteku koja sadrži IPS QR kôd u formatu (.JPG,.JPEG,.JFIF,.PNG,.GIF) i da kliknete na pošalji. Datoteka sa IPS QR kôdom u bilo kom formatu mora biti jasna i dobrog kvaliteta kako bi se sadržaj mogao očitati.

Nakon validacije učitanog IPS QR kôda, prikazuje se da li je IPS QR kôd usklađen sa tehničkim zahtevima utvrđenim propisanom specifikacijom, ili nije usklađen, odnosno postoje greške – u kom slučaju se prikazuje ispis svake greške koja je ustanovljena.

Za sve eventualne dileme koje postoje mogu se pogledati Preporuke koje se odnose na pripremu NBS IPS QR kôda putem tekstualnog zapisa (eng. string). U Preporukama se daju bliža pojašnjenja elemenata (tagova) NBS IPS QR kôda koja će usmeriti ka formiranju ispravnog IPS QR kôda.


Izaberi datoteku