Šta je IPS QR kôd?

IPS QR kôd predstavlja dvodimenzionalni bar-kôd čiju je specifikaciju propisala Narodna banka Srbije u cilju olakšavanja izvršavanja plaćanja. Ovaj kôd koristi se tako što se skenira korišćenjem odgovarajućeg aplikativnog softvera i na taj način preuzimaju se podaci neophodni za izvršenje platne transakcije.

IPS QR kôd služi za preuzimanje i korišćenje elemenata platnog naloga i pored toga što primaoci plaćanja mogu koristiti ovaj kôd, uključujući na računima-fakturama koje izdaju, njegova namena je i za instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca (fizičkim i internet prodajnim mestima).

Razlika u IPS QR kôdovima, u zavisnosti od namene za koju se koriste, sastoji se u skupu definisanih podataka koji oni sadrže u skladu sa propisom Narodne banke Srbije u koje, između ostalih, spada i identifikacioni kôd kojim se određuje namena IPS QR kôda.

IPS QR kôd koristi se za instant plaćanja na prodajnim mestima trgovaca i može ga generisati platilac u aplikaciji mobilnog bankarstva svoje banke (korišćenjem opcije IPS pokaži) ili trgovac (za metod instant plaćanja – IPS skeniraj). Ako je na prodajnom mestu trgovca oznaka IPS pokaži, platilac generiše IPS QR kôd i pokazuje ga trgovcu da bi se obavilo plaćanje kupovine roba/usluga. Na internet prodajnom mestu, kao i na fizičkom prodajnom mestu sa oznakom IPS skeniraj, trgovac generiše IPS QR kôd i to na internet prodajnom mestu u delu namenjenom za plaćanja, odnosno na fizičkom prodajnom mestu na npr. svom mobilnom uređaju, a platilac izborom opcije IPS skeniraj u okviru aplikacije mobilnog bankarstva koju ima instaliranu na svom mobilnom uređaju jednostavno skenira taj kôd i izvršava plaćanje kupovine robe/usluge. Za ove kôdove odgovorni su pružaoci platnih usluga koji izdaju i/ili prihvataju platni instrument za instant plaćanja na prodajnim mestima, a trgovci koji žele da prihvataju instant plaćanje na svojim fizičkim i/ili internet prodajnim mestima ovu uslugu ugovaraju sa svojim pružaocima platnih usluga npr. bankama – prihvatiocima.

Za plaćanje računa-faktura koristi se IPS QR kôd označen sa NBS IPS QR. Ovaj kôd generiše primalac plaćanja i prikazuje na svom računu-fakturi. Primena ovog kôda ima značajne prednosti za primaoce plaćanja iz razloga što sve podatke koji su mu neophodni za evidentiranje plaćenog računa-fakture primalac plaćanja može da upiše u NBS IPS QR kôd, a platilac jednostavno skenira taj kôd, izborom opcije IPS skeniraj u aplikaciji mobilnog bankarstva koju ima instaliranu na svom mobilnom uređaju. Nalog se automatski popunjava i na taj način se izbegavaju greške koje su se javljale prilikom prekucavanja podataka.

NBS IPS QR kôd – prednosti i sigurnost korišćenja


Korišćenjem NBS IPS QR kôda na računu-fakturi primalac plaćanja može da unapredi kvalitet svoje usluge omogućavajući platiocu da skeniranjem ovog kôda preuzme neophodne podatke i jednostavno izvrši plaćanje. Pored unapređenja kvaliteta usluge kod primaoca plaćanja, nakon skeniranja NBS IPS QR kôda platilac ne može da promeni pojedine podatke preuzete iz tog kôda. Poziv na broj odobrenja, naziv i broj računa primoaca plaćanja, pored toga što su automatski popunjeni u nalogu, nakon skeniranja NBS IPS QR kôda ne mogu se promeniti. S obzirom na način na koji se izvršavaju plaćanja skeniranjem NBS IPS QR kôda smanjuje se nivo grešaka koje su nastajale prilikom unošenja ovih podataka u platni nalog.

Tehničkom pripremom (generisanjem) NBS IPS QR kôda na računu-fakturi primalac plaćanja ne izlaže se nikakvom bezbednosnom riziku. On jednostavno platiocu nudi instrukciju za plaćanje u formi NBS IPS QR kôda, čijim skeniranjem platilac ne troši vreme na popunjavanje naloga ili eventualne izmene šablona koji je snimio u aplikaciji mobilnog bankarstva svoje banke kako bi izvršio plaćanje. Osim toga, platilac sprovodi sve neophodne postupke za davanje saglasnosti za izvršenje platne transakcije nakon skeniranja NBS IPS QR kôda na način ugovoren sa svojom bankom uključujući i autentifikaciju u aplikaciji mobilnog bankarstva (unos PIN-a, otisak prsta ili prepoznavanje lica, u zavisnosti od dostupnih funkcionalnosti aplikacije za mobilno bankarstvo).

Kada se koristi za instant plaćanja na prodajnim mestima (fizičkim i internet prodajnim mestima) - IPS QR kôd je siguran i efikasan način izvršavanja instant plaćanja. Banke su odgovorne za ove kôdove i vode računa o sigurnosti njihove upotrebe sprovođenjem različitih kontrola u okviru svojih sistema. Sa druge strane, izvršavanjem instant plaćanja na prodajnom mestu putem IPS QR kôda trgovac ima na raspolaganju novčana sredstva u par sekundi, a kod plaćanja na internet prodajnom mestu platilac skenirajući IPS QR kôd nijedan podatak o svom platnom instrumentu ne ostavlja na sajtu trgovca već plaćanje izvršava u sigurnom okruženju svoje banke.