latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

14.05.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у априлу

Бруто девизне резерве Народне банке Србије су на крају априла износиле 11.336,0 милиона евра. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 178 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама. Бруто девизне резерве су у претходној години дана (крај априла 2019. у односу на крај априла 2018) повећане за чак 906,4 милиона евра (готово у целости по основу девизних интервенција Народне банке Србије – за 1.105 милиона евра), и то у амбијенту у којем се Република Србија нето раздужила по основу девизних кредита и девизних хартија од вредности за преко 1,8 милијарди евра.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају априла износиле су 9.362 милиона евра.

На крају априла бруто девизне резерве су биле ниже за 104,5 милиона евра него на крају претходног месеца. То је у целости резултат настојања државе да у већој мери смањи свој девизни дуг, чиме се доприноси смањењу јавног дуга Републике Србије и побољшању његове валутне структуре. Држава се по основу превремене и редовне отплате девизних кредита и хартија од вредности емитованих на домаћем тржишту у априлу нето раздужила 130,2 милиона евра.

Приливи у девизне резерве током априла по основу активности Народне банке Србије на међубанкарском девизном тржишту (80,5 милиона евра), као и ефикасног управљања девизним резервама, донација и другим основима (у укупном износу од 52,8 милионa евра), уз позитиван нето тржишни ефекат (4,3 милиона евра), били су више него довољни да покрију одливе из девизних резерви услед уобичајених активности банака по основу девизне обавезне резерве (64,7 милиона евра) и другим основима (укупно 47,2 милиона евра).

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у априлу износио је 448,8 милиона евра и био је за 25,6 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва четири месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 1.851,7 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, вредност динара је готово непромењена у односу на евро, док је од почетка ове године динар номинално ојачао према евру за 0,2%. У условима повремених апрецијацијских притисака на девизном тржишту током априла, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 75 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса динара према евру.

Народна банка Србије је у априлу, пети пут у 2019. години, организовала додатну своп аукцију, на којој је у првом краку на рок од две недеље од банака своп купила девизе – евре за динаре у износу од 42,5 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност у износу од 5,0 милијарди динара. Додатна аукција је организована како би се и на почетку новог обрачунског периода издвајања обавезне резерве банака наставило са одржањем релативне стабилности краткорочних тржишних каматних стопа.

Кабинет гувернера