latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

11.03.2019.

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у фебруару

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају фебруара износиле су 11.398,3 милиона евра, што је за 51,9 милиона евра више него у јануару, односно за чак 1.607,2 милиона евра више него на крају фебруара 2018. године. Девизним резервама на овом нивоу обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 187 одсто и више од пет месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају фебруара износиле су 8.960 милиона евра, што је нешто ниже него на крају претходног месеца, када су износиле 8.978 милиона евра.

На повећање бруто девизних резерви у фебруару највише су утицали приливи по основу успешног управљања девизним резервама, донација, девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака и по другим основима, у укупном нето износу од 104,1 милион евра. Поред тога, позитиван ефекат на девизне резерве у фебруару имали су и тржишни фактори у износу од 53,5 милиона евра.

Наведени приливи у потпуности су надоместили одливе по основу активности Народне банке Србије на домаћем девизном тржишту – нето одлив у износу од 90,0 милиона евра (одлив од 120,0 милиона евра по основу додатних своп аукција – операције које су у јануару утицале на повећање девизних резерви и прилив од 30,0 милиона евра по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на међубанкарском девизном тржишту), и по основу раздужења државе и другим основима у укупном нето износу од 15,7 милиона евра.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у фебруару износио је 433,6 милиона евра и био је за 61,3 милиона евра мањи него у претходном месецу. У прва два месеца ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 928,5 милиона евра.

Посматрано на нивоу месеца, динар је у фебруару номинално ојачао за 0,2% према евру, док је од почетка ове године вредност динара готово непромењена у односу на евро. У условима апрецијацијских притисака на девизном тржишту у фебруару, Народна банка Србије је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 30 милиона евра како би ублажила прекомерне краткорочне осцилације курса.

Ради постепеног прилагођавања банкарског сектора ситуацији побољшане ликвидности на новчаном тржишту након прве додатне своп аукције у 2019. години, која је била организована 28. јануара с роком доспећа од две недеље, Народна банка Србије је у фебруару организовала две додатне своп аукције девиза EUR/RSD.

На аукцији организованој 11. фебруара, Народна банка Србије је од банака своп купила 110,5 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност на рок од две недеље у износу од 13,1 милијарде динара. На аукцији организованој 25. фебруара, Народна банка Србије је од банака своп купила 70 милиона евра, чиме је банкама обезбедила динарску ликвидност на рок од две недеље у износу од 8,3 милијарде динара.

Кабинет гувернера