latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

23.01.2019.

Резултати децембарске анкете о инфлационим очекивањима

Резултати децембарске анкете показују да су краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде остала усидрена и наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Представници финансијског сектора очекују да ће инфлација у децембру 2019. године износити 2,5%, док су очекивања представника привреде за исти период нешто нижа и износе 2,2%.

Средњорочна инфлациона очекивања (за децембар 2020. године) представника финансијског сектора остала су непромењена у односу на новембар 2018. и налазе се на централној вредности циља Народне банке Србије (3,0%), док су инфлациона очекивања привредника снижена и износе 2,3%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на интернет страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера