latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.01.2019.

Народна банка Србије надлежна је за издавање овлашћења за обављање мењачких послова и за контролу девизних и мењачких послова

Сагласно Закону о изменама и допунама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 30/2018), у надлежност Народне банке Србије, од 1. јануара 2019. године, прешли су послови издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова и послови контроле девизног пословања резидената и нерезидената и мењачких послова. Ови послови су до 31. децембра 2018. били у надлежности Министарства финансија – Пореске управе.

Ради обављања наведених послова, Народна банка Србије донела је одговарајућа подзаконска акта, која су објављена на интернет презентацији Народне банке Србије, с применом од 1. јануара 2019. године:

  • Одлука о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, бр. 84/2018 и 86/2018);
  • Одлука о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања („Службени гласник РС“, бр. 84/2018);
  • Одлука о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената  („Службени гласник РС“, бр. 84/2018);
  • Одлука о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку („Службени гласник РС“, бр. 84/2018);
  • Одлукa о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима надзор врши Народнa банкa Србије („Службени гласник РС“, бр. 13/2018 и 103/2018).

Народна банка Србије наставиће да, у складу са својим законским надлежностима, као регулаторни и надзорни орган на девизном тржишту, доприноси развоју и унапређењу девизног и укупног финансијског тржишта, уз очување и јачање финансијске стабилности.

Кабинет гувернера