latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.11.2018.

Евентуално доношење новог премијског система и нове тарифе премије осигурања од аутоодговорности у надлежности Удружења осигуравача Србије

Поводом написа у медијима о трошковима премије осигурања од аутоодговорности и техничких прегледа, Народна банка Србије истиче да, према расположивим подацима о учешћу штета у премији, има простора за смањење премије осигурања од аутоодговорности. Међутим, обавеза Удружења осигуравача Србије (УОС) јесте да, у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају, размотри ове и све остале факторе и Народној банци Србије упути на сагласност одговарајући предлог.

Народна банка Србије не може, у складу с чланом 108. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, да доноси одлуку о промени цене осигурања од аутоодговорности. Дакле, за евентуално доношење новог премијског система и тарифе, којим би се променила премија осигурања од аутоодговорности, треба се обратити УОС-у. Након упућеног предлога, Народна банка Србије би, у складу са својим овлашћењима, размотрила да ли евентуални предлог УОС-а може да угрози заштиту права осигураника и трећих оштећених лица, као и стабилност тржишта.

Сходно члану 108. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, УОС доноси заједничке услове осигурања, премијски систем и тарифу (које морају да поштују сва друштва за осигурање), а Народна банка Србије даје сагласност. Управо због овога, одредбе члана 42. ст. 2. до 4. Закона о обавезном осигурању у саобраћају прописују обавезу друштава за осигурање да податке за обрачун премије достављају УОС-у, који обрађује ове податке и објављује их на својој интернет презентацији.

Наводи да је Народна банка Србије дала сагласност на повећање премије осигурања од аутоодговорности како би обезбедила плаћање накнада/провизија техничким прегледима у износу од чак 25% премије не стоје, јер је наведено супротно члану 45. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, који одређује максимални износ режијског додатка (служи за покриће трошкова спровођења осигурања). Поред тога, Народна банка Србије је у више наврата спроводила поступке контроле и изрицала мере надзора, укључујући и новчане казне друштвима за осигурање и њиховим руководиоцима, управо због кршења овог члана Закона о обавезном осигурању у саобраћају.

У медијима се наводи да је Народна банка Србије подигла цену осигурања од аутоодговорности с намером да покрије губитке друштава за осигурање од природних непогода и обезбеди плаћање накнада/провизија техничким прегледима у износу од чак 25% премије. С тим у вези, истичемо да смо узели у обзир образложење Одлуке о утврђивању минималне тарифе за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима (осигурање од аутоодговорности), коју је у фебруару 2014. године донео Управни одбор УОС-а. У овом образложењу, које је упућено Народној банци Србије ради добијања сагласности, указује се на то да је анализирана довољност и адекватност минималне техничке премије (износи премије намењени за штете, уговорне суме осигурања и друге намене у складу са законом и условима осигурања). Иако је, према овој анализи, износ премије у том моменту био довољан, УОС очекује да неће бити довољан у будућности због знатних промењених околности и њиховог утицаја на премију осигурања од аутоодговорности, штете односно меродавни технички резултат. Приликом давања сагласности на повећање премије осигурања од аутоодговорности од 45%, Народна банка Србије је узела у обзир факторе које је навео УОС.

Кабинет гувернера