latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-08-02 09:58:49.0

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према прелиминарној процени Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у другом тромесечју 2018. износио је 4,4%, што потврђује наставак динамичног раста.

Индустријска производња је у првој половини 2018. године била виша за 4,2% међугодишње него у истом периоду претходне године. Посматрано према структури индустрије, током шест месеци забележен је раст прерађивачке индустрије од 3,6% међугодишње, сектора снабдевања електричном енергијом, гасом и паром од 8,5% међугодишње, а сектора рударства од 0,4% међугодишње. У оквиру прерађивачке индустрије, раст бележи 20 од 24 области, при чему је  расту највише позитивно допринела производња основних метала, пића, машина и опреме, хемијских производа и деривата нафте. Повећана је и производња грађевинског материјала, што указује на даљи раст грађевинског сектора.

Реални промет у трговини на мало је у првој половини године, у односу на исти период претходне године, повећан реално за 3,3%.

Међугодишње посматрано, у јуну је робни извоз изражен у еврима повећан за 9,3%, а увоз за 11,7%. У периоду јануар–јун, у односу на исти период претходне године, извоз робе изражен у еврима виши је за 7,6%, а увоз за 11,7%. Раст извоза вођен је растом извоза свих области прерађивачке индустрије, док у увозу доминира увоз средстава за рад и репроматеријала.

Раст извоза прерађивачке који смо имали у претходном периоду недвосмислено показује да се домаћа индустрија све више, и на одрживим основама, укључује у глобалне производне ланце, користећи не само повољности по основу високе спољне тражње него и проширујући асортиман производа који су конкурентни на светском тржишту.

Кабинет гувернера