latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2018-07-11 12:11:31.0

Стање девизних резерви и кретања на међубанкарском девизном тржишту у јуну

Девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна износиле су 11.104,3 милиона евра, што значи да су у том месецу повећане за 221,1 милион евра. Тим нивоом девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 195 одсто, и више од пет месеци увоза робе и услуга што је двоструко више од критеријума којим се утврђује адекватан ниво покривености девизним резервама. Посматрано у односу на крај јуна претходне године, бруто девизне резерве повећане су за 1.434,1 милион евра.

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају јуна износиле су 9.317 милиона евра, што је за 241 милион евра више него на крају маја и представља њихов нови највиши ниво крајем месеца од 2000. године.

Повећање бруто девизних резерви у јуну у највећој мери резултат је прилива по основу интервенција НБС на домаћем девизном тржишту (куповина девиза од банака у износу од 320,0 милиона евра). Додатни допринос већем нивоу девизних резерви дали су и нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и осталим основима (укупно 76,7 милиона евра). Наведени приливи у девизне резерве били су више него довољни да надоместе одливе по основу нето раздужења државе по девизним кредитима и хартијама од вредности (укупно 97,3 милиона евра), по основу повлачења девизне обавезне резерве услед уобичајених активности банака (нето 47,1 милиона евра), и да у потпуности амортизују негативан утицај тржишних фактора (нето 31,2 милиона евра) који су обележили јун месец.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну је  износио 450,5 милиона евра и био је за 63,4 милиона мањи него у претходном месецу. У првих шест месеци ове године у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.713,2 милиона евра.

У јуну је забележена номинална апрецијација динара у односу на евро од 0,1%, a НБС је у том месецу интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 365 милиона евра у циљу ублажавања претераних дневних осцилација курса.

Кабинет гувернера