latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

17.11.2017.

Усвојени прописи ради омогућавања примене МСФИ 9 у банкама

Полазећи од законом прописане обавезе за банке да при састављању годишњих финансијских извештаја примењују међународне стандарде финансијског извештавања од дана који је надлежно међународно тело одредило као дан почетка њихове примене, у циљу омогућавања примене новог МСФИ 9 – Финансијски инструменти од 1. јануара 2018. године у банкама, гувернер Народне банке Србије донео је следеће прописе из области рачуноводства и финансијског извештавања, односно за потребе евидентирања, прикупљања, обраде и достављања одређених података Народној банци Србије:

У истом циљу, а уз узимање у обзир одредаба претходно наведених прописа, Извршни одбор Народне банке Србије je, на седници одржаној 9. новембра 2017. године, усвојио следеће одлуке из области контроле пословања банака:

Наведени подзаконски акти објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 101/2017 од 10. новембра 2017. године.

Такође, поред измена и допуна које су извршене у циљу омогућавања примене МСФИ 9, усвојене одлуке садрже и одређене новине, које су последица потреба препознатих у пракси, као и прилагођавања појединих одредаба прописима који су на снази у Републици Србији.

Народна банка Србије се захваљује представницима банака, Удружења банака Србије и друштава за ревизију који су учествовали у раду Радне групе на активностима утврђивања неопходних измена и допуна прописа из области пословања банaка ради омогућавања примене новог стандарда, као и свим лицима која су узела учешће у јавној расправи поводом наведеног сета подзаконских аката, и истиче да се нови прописи примењују од 1. јануара 2018. године.

Сектор за контролу пословања банака