latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-06-21 14:50:25.0

Усвојени прописи којима се утврђују стопе заштитних слојева капитала

Спроводећи своје стратешко опредељење да континуирано унапређује правни оквир у складу с међународним стандардима и прописима Европске уније и уз уважавање специфичности домаћих прописа и тржишта, Народна банка Србија је, након усвајања прописа којима су стандарди Базел III уведени у Републици Србији у децембру 2016. године, донела одлуке којима се утврђују стопе и начин одржавања заштитних слојева капитала. Усвајање ових прописа представља део усклађивања са стандардима Базел III, будући да се њима у домаћи регулаторни оквир транспонују одредбе Директиве о капиталним захтевима (Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC), којима су заштитни слојеви капитала уређени у Европској унији.

Извршни одбор Народне банке Србије је на седници одржаној 8. јуна 2017. године, у оквиру своје надлежности да утврђује мере и активности ради очувања и јачања стабилности финансијског система, а на основу Одлуке о адекватности капитала банке („Службени гласник РС“, бр. 103/2016), усвојио следеће одлуке:

  • Одлука о стопи контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију;
  • Одлука о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за структурни системски ризик;
  • Одлука о утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке.

Донете одлуке примењиваће се од 30. јуна 2017. године.

Заштитни слојеви капитала представљају додатни основни акцијски капитал које су банке у обавези да одржавају изнад прописаног регулаторног минимума. Реч је о макропруденцијалним инструментима, који доприносе очувању и јачању стабилности финансијског система, будући да се њима повећава отпорност банкарског сектора, утиче на ограничавање прекомерних или потцењених изложености, повећава квалитет капитала банака и ограничава његова расподела. Циљ увођења заштитних слојева капитала јесте ублажавање цикличне (контрациклични заштитни слој капитала) и структурне (заштитни слој капитала за структурни системски ризик и заштитни слој капитала за системски значајне банке) димензије системског ризика.

Додатне информације о заштитним слојевима капитала могу се видети на интернет презентацији Народне банке Србије, у делу Финансијска стабилност.

Сектор за финансијску стабилност