latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

2017-01-19 17:28:15.0

У Централној евиденцији привремених ограничења доступни подаци из Принудне наплате Народне банке Србије

У Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре унети су подаци за 58.993 домаћа и страна правна и физичка лица, који су преузети из Принудне наплате Народне банке Србије.

Уписана је 51 активна мера кривичне евиденције, као и мере ограничења, њих укупно 276.310, које се односе на забране или ограничења обављања делатности или послова, забране располагања новчаним средствима, забране вршења дужности или позива одговорном лицу у правном лицу или предузетнику. Мере се односе и на забране или ограничења располагања уделима и друга ограничења донета у складу с прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, мере изречене на основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији, мере изречене у поступку из надлежности органа инспекцијског надзора и друге мере које су, у складу са законом, изрекла друга правна лица.

Ова врста података ће се и убудуће редовно преузимати путем веб-сервиса успостављеног између Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије и уносити у базу Централне евиденције привремених ограничења. Уз помоћ јединственог информационог система, по службеној дужности, прикупљаће се подаци о мерама пореских и инспекцијских органа, судским пресудама и решењима министарстава и других органа о одузимању овлашћења, лиценци, дозвола, одобрења, концесија и субвенција физичким и правним лицима. Циљ је формирање обједињене ажурне и јавне електронске евиденције на основу које ће трећа лица моћи да стекну потпунију слику о пословној поузданости привредних друштава и лица која управљају у тим друштвима, као и физичких лица која обављају привредну делатност или располажу новчаним средствима компанија и предузетничких радњи.

У Централној евиденцији воде се подаци о ограничењима, о лицима на која се односе ова привремена ограничења, о периоду важења конкретне мере, као и друге појединости из конкретног акта надлежног органа.

Јавни подаци из Централне евиденције доступни су преко претраживача какав постоји и у другим регистрима које води Агенција, а критеријуми за претрагу су матични број или назив (или део назива) правног лица и предузетника.

Поменуте мере ограничења уписују се у Централну евиденцију привремених ограничења на основу Закона о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре, који је крајем 2015. године усвојила Народна скупштина.

Успостављање Централне евиденције, која се од 1. јуна прошле године води у Агенцији за привредне регистре, омогућено је на основу Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке потписало с Владом Републике Србије 2013. године, а циљ пројекта је подршка реформи државне управе, јачање владавине права и конкурентности.

Кабинет гувернера