latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Надзор осигурања

Надзор у области осигурања

Улога Народне банке Србије у надзору друштава за осигурања јесте очување и јачање финансијске стабилности тржишта осигурања, као дела модерног, ефикасног и стабилног финансијског сектора, а с циљем заштите права и интереса осигураника и других корисника осигурања.

Наведено Народна банка Србије спроводи кроз: издавање и одузимање дозвола за обављање делатности осигурања, вршење контроле, односно надзора над обављањем те делатности и друге повезане активности.

Вршење надзора подразумева оцену: законитости обављања делатности осигурања, система управљања у друштву, тржишног понашања, инвестиционе активности, рачуноводства и извештавања, деловања органа управе, као и поштовања правила струке осигурања и актуарске струке, добрих пословних обичаја и пословне етике.

Наш задатак је да обезбедимо да друштва за осигурање у сваком тренутку буду финансијски способна и спремна да извршавају своје обавезе према осигураницима, корисницима осигурања и трећим оштећеним лицима, а да лица која обављају послове продаје осигурања буду адекватно припремљена да удовоље потребама грађана и привредних субјеката за осигурањем.


Сектор осигурања у Србији – извештај за 2017. годину
2018-05-18 10:58:37.0 Сектор осигурања у Србији – извештај за 2017. годину
Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2018
2018-04-26 09:54:56.0 Одржавање стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2018
Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању
2018-04-25 12:58:08.0 Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању...
 
Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и пословању тог фонда
2018-04-16 13:30:52.0 Стручни испит за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова...
 
Имплементација Солвентности II у Србији
2018-03-16 09:41:42.0 У складу с трећом ревизијом Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, Извршни одбор Народне банке Србије...
 
Погледајте...
Прописи
Споразуми о сарадњи
Обавезна осигурања у Србији
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Накнаде за услуге надзора