latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг | Основни елементи уговора о финансијском лизингу

Основни елементи уговора о финансијском лизингу

1. Бруто набавна вредност предмета лизинга – разликује се у зависности од испоручиоца, али може да се разликује и зависно од услова које давалац лизинга има код испоручиоца. Прималац лизинга има интерес да та вредност буде што повољнија за њега, јер његове обавезе према даваоцу лизинга зависе од тог износа (види и тачку Услови уговора о испоруци).

2. Преостала вредност предмета лизинга – уговарање преостале вредности предмета лизинга умањује висину појединачне рате, али ствара обавезу примаоца лизинга да по истеку периода на који је уговор о лизингу закључен плати већи износ уколико жели да предмет лизинга пређе у његово власништво. То значи да би прималац лизинга током периода у коме плаћа ниже рате требало да штеди одређени износ како би био у могућности да обезбеди знатно плаћање у будућности.

3. Трошкови осигурања – осигурање предмета лизинга је законска обавеза примаоца лизинга, с тим што давалац лизинга ту обавезу уговором може преузети на себе. Накнада штете се исплаћује даваоцу лизинга. Трошак осигурања није укључен у ефективну стопу лизинг накнаде (ЕЛИН).

Уколико давалац лизинга одређује друштво за осигурање код кога предмет мора да буде осигуран, прималац лизинга губи могућност да изабере друштво са најповољнијим условима осигурања.

Такође, треба обратити пажњу на то како је регулисан однос између даваоца и примаоца лизинга у случају настанка штете, тј. да ли и под којим условима прималац лизинга има право на део накнаде коју исплаћује друштво за осигурање. Пожељно је да ови односи буду регулисани уговором.

4. Други трошкови који настају закључењем уговора о финансијском лизингу – веома су битни са аспекта поређења различитих понуда за финансирање. Постоји могућност да се ниске каматне стопе компензују високим другим трошковима које наплаћује давалац лизинга. Такође, неки трошкови који настају код једног начина финансирања не постоје код другог. Ефекат који ти трошкови имају на номиналну каматну стопу (само онај њихов део који се уплаћује на рачун даваоца лизинга) одражава се кроз ЕЛИН.

5. Валутна клаузула – преузимањем обавезе чији је износ индексиран у некој страној валути преузимате и знатан девизни ризик, осим у случају када имате редован новчани прилив у истој тој валути. Давалац лизинга уговара девизну клаузулу да би се заштитио од ризика промене девизног курса у случају када су његове обавезе (извори финансирања) деноминирани у тој валути.

Уколико сте, ипак, спремни да сносите ризик промене девизног курса, обратите пажњу на курс по коме се врши прерачун висине рате лизинг накнаде – да ли се ради о средњем или продајном курсу, да ли се примењује курс на дан доспећа рате лизинг накнаде или на дан уплате.

6. Право опције – да ли имате право да по истеку периода лизинга откупите предмет лизинга и под којим условима? Да ли је то у складу са вашим потребама (или желите да по истеку тог периода прибавите потпуно нов предмет)? Давалац лизинга ово право може да услови плаћањем одређене накнаде (цена опције).

7. Услови превремене отплате – уколико сте планирали да током периода трајања лизинга уштедите одређена новчана средства како бисте превремено отплатили остатак лизинг накнаде и откупили предмет лизинга, водите рачуна о томе да превремена отплата не може да наступи пре истека рока од две године. Најчешће се у том периоду отплати и већи део камате – главница преосталог дуга често не опада сразмерно протеклом периоду – што можете да видите из Плана отплате. Поред наведеног, обратите пажњу и на то да ли ће и на који начин давалац лизинга обрачунати трошак превремене отплате, који у неким случајевима може да буде далеко од занемарљивог. Због свега наведеног, добро процените оправданост превремене отплате пре него што се одлучите на тај корак.

8. Ефективна стопа лизинг накнаде – као што је већ објашњено, ова стопа приказује релативну цену финансирања које вам давалац лизинга одобрава (бруто набавна вредност умањена за учешће), на начин да обезбеђује упоредивост услова финансирања различитих давалаца лизинга, као и давалаца лизинга и банака. На висину ове стопе утиче висина номиналне каматне стопе, износ других трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу, али и моменат настанка новчаних токова, односно плаћања по лизингу.

Нпр. ако имамо два даваоца лизинга А и Б са потпуно идентичним условима финансирања, изузев што се у случају даваоца лизинга А укупан износ других трошкова уплаћује за годину дана од дана потписивања уговора, а код даваоца лизинга Б одмах по потписивању уговора, ELIN ће бити већи код даваоца лизинга Б. Ово из разлога што уколико прималац лизинга сада располаже износом који се захтева за плаћање других трошкова у условима које одобрава давалац лизинга А има могућност да та средства орочи до доспећа обавезе плаћања (или упосли на неки други начин) и оствари извесну добит по том основу. Разлика је већа што је износ трошкова већи и што је дужа разлика између периода доспећа ових новчаних обавеза.

Поред наведеног, висина учешћа не утиче на ELIN, због чега је овај износ веома битно упоредити са другим видовима финансирања, односно другим даваоцима лизинга, а нарочито имајући у виду претходно објашњену временску вредност новца, као и чињеницу да је давалац лизинга, без обзира на висину вашег учешћа, формално-правни власник предмета у целини.

9. Висина и период настанка новчаних одлива – корисник треба да процени висину и период настанка новчаних одлива са аспекта могућности њиховог измирења, односно очекиваних новчаних прилива у посматраном периоду.

10. Могућност промене номиналне каматне стопе – посебно треба обратити пажњу на одредбу уговора којом се уређује право даваоца лизинга да током трајања лизинг уговора извршe промену висине лизинг рате. Најчешће је то ситуација уколико дође до повећања EURIBOR-а или неке друге референтне каматне стопе (врста каматне стопе на домаћем или међународном финансијском тржишту у односу на коју се одређује каматна стопа у конкретном послу). Тако нпр. EURIBOR представља каматну стопу на депозите у еврима на међубанкарском тржишту. У зависности од рочности депозита, разликује се недељни, двонедељни, тронедељни, месечни, тромесечни и сл. EURIBOR. Разлог због кога даваоци лизинга уговарају овакву одредбу јесте заштита од ризика промене каматне стопе и најчешће представља индикатор да се камата коју даваоци лизинга плаћају својим повериоцима одређује према истој референтној каматној стопи.

За примаоца лизинга је битно да зна да повећање EURIBOR-а повлачи повећање висине његове будуће месечне обавезе према даваоцу лизинга и повећање укупне камате коју ће да плати. Уколико је уговором предвиђено право примаоца лизинга да предмет откупи на крају периода лизинга, измена висине рате лизинг накнаде ствара и обавезу плаћања додатног ПДВ-а због промењене основице за његов обрачун.

Уговором о финансијском лизингу требало би да буде прецизно одређено на који начин ће се усклађивати рата лизинг накнаде са променама референтне каматне стопе, као и датуми на које се утврђује да ли је дошло до те промене.

Податке о висини EURIBOR-а можете да пронађете на следећем линку:
http://www.euribor.org/html/content/euribor_data.html. Подаци који се објављују на овој Интернет страници су информативног карактера, а званичним се сматрају подаци које је објавио Reuters.

11. Услови уговора о испоруци – Уговор о испоруци је уговор којим давалац лизинга прибавља предмет лизинга од испоручиоца. Закон о финансијском лизингу прописује да прималац лизинга даје одобрење на одредбе уговора о испоруци које се односе на његове интересе. То се нарочито односи на:

а. предмет уговора – да ли је предмет у уговору о испоруци недвосмислено идентификован као предмет који ви желите да прибавите,

б. место, рок и начин испоруке – пожељно је да детаљи око испоруке предмета, а нарочито крајњи рок испоруке, буду прецизно одређени. Исто тако је пожељно да ови услови буду наведени и у уговору о финансијском лизингу. У случају да се испорука не изврши у складу са дефинисаним условима, прималац лизинга има право да одбије пријем испоруке или раскине уговор о лизингу и има право на накнаду штете. Такође, прималац лизинга има право да обустави исплату уговорене накнаде према даваоцу лизинга до испуњења обавезе испоруке која је у складу са уговореним условима. Прецизно одређење рока испоруке је нарочито важно у случају када давалац лизинга од примаоца наплаћује интеркаларну камату за период од момента плаћања предмета према испоручиоцу лизинга до момента испоруке тог предмета или доспећа прве рате лизинг накнаде. Висина овог додатног трошка примаоца лизинга може се ограничити само одређивањем рока до када је испоручилац дужан да предмет испоручи,

ц. цена предмета лизинга – да ли цена оквирно одговара цени коју бисте платили у случају набавке предмета лизинга за готово? Да ли давалац лизинга преноси на вас попусте одобрене од стране испоручиоца?

12. Порески третман у случају различитих начина прибављања предмета – Правна лица, приликом избора начина финансирања набавке предмета, нарочито треба да имају у виду утицај тог избора на његове пореске обавезе.

Пре потписивања уговора о финансијском лизингу – водите рачуна да сви разлози због којих сте се определили за овај вид финансирања и за конкретног даваоца лизинга буду прецизно и недвосмислено наведени у уговору.

ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ – ДЕТАЉНО ПРОУЧИТЕ ЊЕГОВ САДРЖАЈ И ЗАХТЕВАЈТЕ ОД ДАВАОЦА ЛИЗИНГА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ЗА СВЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА КОЈЕ НЕ РАЗУМЕТЕ У ПОТПУНОСТИ.