latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг | Оснивање даваоца финансијског лизинга

Оснивање даваоца финансијског лизинга

Ко може да се бави финансијским лизингом?

Делатношћу финансијског лизинга може да се бави привредно друштво:

 • које је основано у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава,
 • које располаже новчаним делом основног капитала у износу који није мањи од 100.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате и
 • које је добило дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга.

Да би се прибавила дозвола за обављање послова финансијског лизинга потребно је да оснивач, односно оснивачи привредног друштва – даваоца лизинга поднесу Народној банци Србије захтев којим се тражи издавање те дозволе.

Уз наведени захтев Народној банци Србије се истовремено подноси и захтев за давање сагласности на одлуку о именовању чланова органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима даваоца лизинга.

Поступак прибављања дозволе и сагласности, као и документација која се подноси уз наведене захтеве, регулисан је Одлуком о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр 81/2005).

Ко могу бити оснивачи даваоца лизинга?

Оснивачи могу бити домаћа и страна физичка и правна лица, која оснивају привредно друштво, сагласно одредбама закона којим се уређује рад  привредних  друштава, односно одредбама закона којим се уређују страна улагања.

Шта треба да садржи захтев за издавање дозволе?

Захтев треба да  садржи податке о:

 • Оснивачу – пословно име и седиште (за правна лица), односно име и презиме адресу пребивалишта (за физичка лица). За физичка лица, домаће држављане  у захтеву се наводи и ЈМБГ, док се за физичка лица  стране држављане, у захтеву наводи земља, издавалац  пасоша и број пасоша; 
 • Привредном друштву које се оснива – пословно име и седиште, број и датум оснивачког акта којим је друштво основано;
 • Документацији која се прилаже уз захтев, а којом се доказује да су испуњени прописани услови за издавање дозволе.

Напомена: По посебном пуномоћју оснивача, захтев за издавање дозволе може, у име и за рачун оснивача,  поднети и лице наведено у пуномоћју, у ком случају се уз захтев доставља и оригинал пуномоћја (или оверена копија) и оверени превод пуномоћја – у случају да пуномоћје није сачињено на српском језику.

Коју документацију треба приложити уз захтев за издавање дозволе?

 1. Оснивачки акт - одлука о оснивању, односно уговор о оснивању – у зависности од броја оснивача. Оснивачки акт мора бити усаглашен са основним одредбама закона којим се уређује правни положај привредних друштава, као и са посебним одредбама тог закона којима се регулише статус и делатност конкретне форме привредног друштва које се оснива. Поред тога, оснивачки акт мора бити усаглашен са одредбама Закона о финансијском лизингу („Сл. гласник РС“ бр. 55/2003 и 61/20005) које се односе на делатност и новчани део основног капитала (члан 10. став 2. и 3).
 2. Писмену изјаву о томе: 
  • да оснивачи располажу сопственим новчаним средствима у износу који није мањи од динарске противвредности износа од 100.000 евра, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате,
  • да ће наведени износ новчаних средства пренети на рачун код банке (домаћи оснивачи), односно код Народне банке Србије (страни оснивачи).
   Оснивачи су дужни да уз изјаву доставе и доказ о пореклу наведених новчаних средстава. 
 3. Доказ о кадровској оспособљености за обављање послова финансијског лизинга – акт привредног друштва којим је уређена квалификациона структура запослених са потребним радним стажом за свако радно место.
 4. Доказ о техничкој оспособљености за обављање послова финансијског лизинга – документација којом се доказује да је обезбеђен:
  • адекватан пословни простор – уговор којим се стиче право власништва над непокретношћу, уговор о уступању, односно уговор о закупу пословног простора, при чему време закупа не може бити краће од једне године,
  • адекватна рачунарска и друга опрема, као и адекватне програмске подршке – спецификација опреме и програмских подршки која одговара планираном броју запослених и обиму пословања.
 5. Програм рада друштва за период од три године – садржи податке о: планираним изворима средстава, динамици задуживања, ширењу пословних активности. Програм рада садржи и пројекцију биланса стања и биланса успеха за годину у којој се друштво оснива.
 6. Доказ о извршеној уплати накнаде  у износу од 50.000,00 динара прописане тарифним ставом  ставом 4 под 9) Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге. Накнада се уплаћује на рачун Народне банке Србије број: 980-1-33, позив на број: 71000-001-129.
 7. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 450,00 динара, прописане тарифним бројем 1. и 3. Тарифе републичких административних такси, Закона о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/2003, ... , 61/2005, 47/2007).
  Републичка административна такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57, са позивом на број који се одређује на основу седишта уплатиоца.
  Под доказом о извршеним уплатама сматра се потврда банке о пријему налога за пренос и о извршењу тог налога.

Сва документација која се подноси уз захтев за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга ДОСТАВЉА СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ КОПИЈИ.

Народна банка Србије може од подносиоца захтева да затражи и друге доказе или податке.

Када се подноси захтев за давање сагласности на одлуку о именовању чланова органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима даваоца лизинга?

Захтев за давање сагласности на одлуку о именовању чланова органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима Народној банци Србије подноси се уз захтев којим се тражи издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга. У овом случају захтев подноси оснивач, односно оснивачи даваоца лизинга.

Исти захтев подноси се и за сваку нову одлуку којом се именују чланови органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима даваоца лизинга који већ поседује дозволу за обављање послова финансијског лизинга. У овом случају захтев подноси давалац лизинга.

Шта треба да садржи захтев за давање сагласности?

Захтев треба да садржи:

 • Списак лица који се одлуком, за коју се тражи сагласност Народне банке Србије, именују за чланове органа управљања, односно за лица с посебним овлашћењима и одговорностима. Списак садржи име и презиме, адресу и ЈМБГ (за домаће држављане), односно број пасоша (за стране  држављане).
 • Списак документације која се прилаже уз захтев.

Коју документацију треба приложити уз захтев за давање сагласности?

 1. Одлуку о именовању чланова органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима;
 2. Радну биографију и уговор о раду, односно решење о распоређивању на одређене послове, којим се доказује одговарајуће радно искуство у делатности финансијског лизинга, у области финансија или другој области у привреди, као и  искуство у пословима руковођења;
 3. Препоруке о стручним и професионалним квалитетима именованих лица –даје директор или други орган правног лица код кога је именовано лице запослено или с којим пословно сарађује. Препоруке садрже и мишљење о пословној репутацији именованих лица и о њиховом будућем доприносу законитом и стабилном пословању привредног друштва;
 4. Доказ именовано лице није осуђивано за кривична дела која би га чинила неподобним за обављање функције за коју је именован, као и доказ да том лицу није изречена мера забране обављања делатности. Наведеним доказима сматрају се акти надлежних државних органа који нису старији од шест месеци;
 5. Доказ о стеченом најмање шестом степену стручне спреме;
 6. Доказ о извршеној уплати накнаде у износу од 15.000,00 динара прописане тарифним ставом  4 под 10) Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге. Накнада се уплаћује на рачун Народне банке Србије број: 980-1-33, позив на број: 71000-001-129;
 7. Доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 450,00 динара, прописане тарифним бројем 1. и 3. Тарифе републичких административних такси, Закона о републичким административним таксама («Сл. гласник РС» бр. 43/2003, ... , 61/2005, 47/2007).

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57, са позивом на број који се одређује на основу седишта уплатиоца.

Под доказом о извршеним уплатама сматра се потврда банке о пријему налога за пренос и о извршењу тог налога.

Целокупна документација која се подноси уз захтев за давање сагласности ДОСТАВЉА СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ОВЕРЕНОЈ КОПИЈИ.

Народна банка Србије може од подносиоца захтева да затражи и друге доказе или податке.

Одлучивање по поднетим захтевима за издавање дозволе и давање сагласности

Народна банка Србије прво утврђује формалну исправност захтева и достављене документације. О евентуалним формалним недостацима обавештава подносиоца захтева. Народна банка Србије одлучује по поднетим захтевима након што је утврђено да су захтев и достављена документација формално исправни.

При одлучивању о издавању дозволе за обављање послова финансијског лизинга, Народна банка Србије процењује испуњеност услова прописаних за издавање те дозволе, као и пословну репутацију оснивача и предложених чланова органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима.

При одлучивању о захтеву за давање сагласности на одлуку о именовању чланова органа управљања, односно лица с посебним овлашћењима и одговорностима, Народна банка Србије оцењује њихову пословну репутацију и искуство у руковођењу пословима привредног друштва.

По поднетим захтевима, Народна банка Србије одлучује у року од 30 дана од дана подношења формално исправне документације.