latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Контрола банака | Управљање ризицима у банкарском пословању

Управљање ризицима у банкарском пословању

Свака банка се у свом пословању неминовно сусреће са различитим врстама ризика из којих могу проистећи негативни ефекти на пословање банке. Управљање ризицима у банкарском пословању обухвата идентификовање, мерење и процену ризика с циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке. Банка је дужна да образује посебну организациону јединицу у чијем је делокругу управљање ризицима. Такође, банка је дужна да својим актима пропише процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и за управљање ризицима.

Ризици којима је банка нарочито изложена у свом пословању су: ризик ликвидности, кредитни ризик, тржишни ризици (каматни ризик, девизни ризик и ризик од промене тржишне цене хартија од вредности, финансијских деривата и робе), ризици изложености банке, ризици улагања банке, ризици који се односе на земљу порекла лица према коме је банка изложена, оперативни ризик, правни ризик, репутациони ризик и стратешки ризик.

Ризик ликвидности је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неспособности банке да испуњава своје доспеле обавезе.

Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неизвршавања обавеза дужника према банци.

Тржишни ризик обухвата каматни и девизни ризик.

Каматни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед промене каматних стопа.

Девизни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед промене девизног курса.

Посебну врсту тржишног ризика представља ризик од промене тржишне цене хартија од вредности, финансијских деривата или робе којом се тргује или се може трговати на тржишту.

Ризици изложености банке обухватају ризике изложености банке према једном лицу или према групи повезаних лица.

Ризици улагања банке обухватају ризике њених улагања у лица која нису лица у финансијском сектору и улагања у основна средства и инвестиционе некретнине банке.

Под ризицима који се односе на земљу порекла лица према коме је банка изложена (ризик земље) подразумевају се могући негативни ефекти на финансијски резултат и капитал банке због немогућности банке да наплати потраживања од овог лица из разлога који су последица политичких, економских или социјалних прилика у земљи порекла тог лица. Ова врста ризика обухвата политичко-економски ризик и ризик трансфера.

Оперативни ризик односи се на могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке који су последица пропуста у раду запослених, неодговарајућих интерних процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима, као и услед непредвидивих екстерних догађаја.

Правни ризик представља могућност настанка губитака услед казни и санкција проистеклих из судских спорова по основу неиспуњавања уговорних и законских обавеза, као и услед казни и санкција изречених од стране регулаторног тела.

Репутациони ризик се односи на могућност настанка губитака услед негативног утицаја на тржишно позиционирање банке.

Стратешки ризик се односи на могућност настанка губитака услед непостојања дугорочне развојне компоненте у управљачком и руководећем тиму банке.
 

Сазнајте више...
Основни показатељи пословања банака
Методологије за израду извештаја