latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Мењачки послови

Достављање годишњих извештаја у вези са СПН и ФТ

Правилником о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.  19/2018), чланом 10. прописано је да је обвезник дужан да сачини годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, и то најкасније до 15. марта текуће године за претходну годину, и да га достави Управи за спречавање прања новца и органима који врше надзор над применом Закона, на њихов захтев, у року од три дана од дана подношења тог захтева.

Такође, Одлуком о допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор („Службени гласник РС“, бр. 103/2018), тачком 50. ставом 6. прописано је да је обвезник дужан да сачини годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, најкасније до 15. марта текуће године за претходну годину, и да га достави Народној банци Србије, на њен захтев.

С тим у вези, Народна банка Србије позива јавног поштанског оператора и овлашћене мењаче да своје годишње извештаје о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, у складу с наведеним прописима, сачине најкасније до 15. марта 2019. године за 2018. годину и доставе их Народној банци Србије, најкасније до 20. марта 2019. године до краја дана, на имејл-адресу: menjacki.poslovi@nbs.rs .