latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Стицање цертификата за обављање мењачких послова

Стицање цертификата за обављање мењачких послова


Лице заинтересовано за стицање цертификата за обављање мењачких послова Народној банци Србије подноси Захтев за обуку и стицање цертификата за обављање мењачких послова.
Кандидат који се пријављује за обуку за обављање мењачких послова дужан је да уз захтев приложи:

  1. фото-копију личне карте или очитану личну карту с чипом;    
  2. oверену фото-копију доказа о најмање средњој стручној спреми;
  3. потврду да није правоснажно осуђиван за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира, службене дужности и правног саобраћаја, за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и/или за друго кривично дело и/или привредни преступ који то лице чине неподобним у вези са обављањем мењачких послова (захтев се подноси органу надлежном за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено односно привредном суду према месту пребивалишта подносиоца захтева);
  4. доказ о плаћеној накнади за похађање обуке и за издавање цертификата у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге – накнаду из тарифног броја 2. тарифни став 25. те одлуке – обука за обављање мењачких послова и издавање цертификата за обављање мењачких послова .
  5. доказ о уплати Републичке административне таксе из  тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 870,00 динара , број рачуна 840-742221843-57, модел 97.

Народна банка Србије препоручује да физичко лице уплати накнаде за похађање обуке и за издавање цертификата (из тачке 4) истога дана када Народној банци Србије подноси захтев за обуку и стицање цертификата за обављање мењачких послова с прописаном документацијом.

Народна банка Србије организује и спроводи обуку за обављање мењачких послова, проверава знање стечено на обуци за обављање мењачких послова и издаје цертификате за обављање мењачких послова.
Јединствени програм обуке за обављање мењачких послова обухвата прописе који регулишу ближе услове и начин обављања мењачких послова и прописе којима су уређени услови и начин вршења контроле мењачких послова.

Обука је једнодневна и организује се по правилу једном месечно, прве среде у месецу, у просторијама Народне банке Србије у Београду. Обуку може похађати највише 200 кандидата у једном месецу.
Подаци о времену и месту обуке, као и списак кандидата који су доставили уредне захтеве за добијање цертификата објављују се на интернет презентацији Народне банке Србије, најкасније три дана пре дана одређеног за спровођење обуке. Резултати полагања теста такође се објављују на наведеном сајту у року од десет дана од дана полагања теста.

Кандидату који је положио тест цертификат се издаје у року од 30 дана од дана објављивања резултата теста.

Кандидат који из оправданих разлога (болест и сл.) није приступио похађању обуке може Народној банци Србије поднети писмену молбу са образложењем да му се уплаћена накнада призна за следећи рок, уз достављање одговарајућих доказа, и то најкасније у року од три дана од дана одређеног за спровођење обуке.

Кандидат који није положио испит може поднети још један захтев за похађање обуке ради стицања цертификата, без поновне уплате накнаде, и то у року од 180 дана од дана објављивања резултата испита.

Информације у вези са обављањем мењачких послова, као и у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање мењачких послова, стицањем цертификата за обављање мењачких послова – могу се добити у Народној банци Србије, Сектор за девизне послове и кредитне односе са иностранством, Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова – Одсек за контролу мењачких послова у Београду и Групи за контролу мењачких послова Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Обрасци:

Обука за стицање цертификата